Meditation and Spirituality as a teacher

Main Article Content

ฐิติวัสส์ สุขป้อม
ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
อุดม ตะหน่อง

Abstract

Each year we encounter international conflicts including religious conflicts and the human race. Those things have become a part of the way of life of people in modern times. Looks like this world is going to sink under the depression of the human mind. We may call this event "The crisis of not being in the flesh and the body" because we have completely cut off the relationship with the body and the existence of the flesh Many times we think that things come to fill in life. Can be found outside Human beings are therefore seeking to fulfill life "Outside the body" all the time Endlessly. The revision of "Absent-minded" is the return to consciousness, which is an important foundation of humanity, which is the "Way of bhavava" (Chitta -Bhavana) or referred to as "Concentration deficiency" is one of the three main symptoms of attention deficit hyperactivity disorder. "Teacher" is a person who uses meditation to complement the development and fulfillment of child behavior. From kindergarten to tertiary level This article presents the dimension of meditation and relationship with teachers. By applying to teach and learning to students Which will directly benefit the implementation of a complete conscious life.


       Therefore, to make the student live with the body and mind requires many factors, such as resolutions, concentration and spiritual dimensions of the teacher, therefore there is a "Common point". Must relate by relying on each other by creating knowledge and transferring to students, Therefore will result in empirical results in peaceful coexistence in society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles

References

เจริญ ช่วงชิต. (2527). การศึกษาสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
เฉก ธนะสิริ. (2529). สมาธิกับคุณภาพชีวิต กรุงเทพฯ: แปลนพัลลิชชิ่ง.
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. (2530). บทที่ 4 พระมหาธรรมิราชเจ้า. สืบค้น 1 ตุลาคม 2561, จาก
https://3king.lib.kmutt.ac.th/King9CD/chapter4/page7.html
นิพนธ์ สุขอ้วน. (2548). สมาธิทางพุทธศาสนากับความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนกรุงเทพในปัจจุบัน
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิดา ลิ้มสุวรรณ. (2014). โรคสมาธิสั้น. สืบค้น 1 ตุลาคม 2561, จาก https://med.mahidol.ac.th
บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์. (2559). จับสัญญาณเสี่ยง “โรคสมาธิสั้น”วัยรุ่น-วัยผู้ใหญ่. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2561,
จาก https://news.thaipbs.or.th/content/258424.
บำรุง เฉียบแหลม. (2557). การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. สืบค้น 21 ตุลาคม 2561, จาก https://www.moe.go.th
ปวริศร์ กิจสุขจิต. (2558). ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดการรังแกกันในโรงเรียนมัธยมสตรี ใน กรุงเทพมหานครตามแนว
ทฤษฎีเรียนรู้ของโรนัลด์ แอล เอเคอร์. สืบค้น 21 ตุลาคม 2561. จาก https://journal.oas.psu.ac.th/index.php
พระธรรมปิฎก(ประยุตต์ ปยุตโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ประมวลธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 34). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.
วิสิษฐ เดชกุญชร. (2551). สมาธิกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.
วุฒิชัย วชิรเมธี. (2553).จิตวิญญาณความเป็นครู. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วิจารณ์ พานิช. (2555). 21st century skills ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสยามกัมมาจล.
วิจักขณ์ พานิช, (2558). สังคมภาวนา. มติชนออนไลน์.คอลัมน์ ธรรมนัว/มติชนรายวัน. สืบค้น 20 ตุลาคม 2561,
จาก https://www.moe.go.th.
วิจักขณ์ พานิช. (2558). พุทธศาสนากับความไม่รู้เนื้อรู้ตัวของโลกสมัยใหม่. มติชนออนไลน์.คอลัมน์ ธรรมนัว/
มติชนรายวัน. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2561, จาก https://www.moe.go.th
สมัย ศิริทองถาวร. (2560). หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ : ฉบับ 8 พฤษภาคม 2560.
สุจิตรา รณรื่น. (2537). การฝึกสมาธิ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2553).
คู่มือปฏิบัติสมถกรรมฐาน 5 สาย. กรุงเทพฯ : หลวงพ่อสดธรรมกายาราม.
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์. (2543). ครูของครูกับครูอาชีพ. สืบค้น 20 กันยายน 2561, จาก
https://www.moe.go.th/main2/article/article-somsak04.htm
อรรถพล อนันตวรสกุล. (2560). เสวนาวิชาการ “มุมมองเชิงวิชาการต่อการเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มี
ใบประกอบวิชาชีพครูสอบบรรจุครู”. สืบค้น 20 กันยายน 2561 จาก https://www.komchadluek.net
อุดม ตะหน่อง. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต. นครปฐม :
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Pha thepsophon. (2003). A Buuddhist Worldview. Bangkok: MCU.
Pook Teacher. From Teacher to Facilitator. สืบค้น 30 ตุลาคม 2561, จาก
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/50208/-edu-teaartedu-teaart-teaarttea-