ภาวะเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • จันท์ทัปภาส์ ธนะประดิษฐ์กุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • สหราช ใหม่คามิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสำคัญ:

ไวรัสโคโรนา 2019, เศรษฐกิจ, สังคม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) ศึกษาการปรับตัวกับการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 3) ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ โดยการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับปานกลาง โดยทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ ผลกระทบมากที่สุดคือ รายจ่ายของครัวเรือนเพิ่มขึ้น
  2. การปรับตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรค โดยสวมหน้ากากอนามัย เพื่อไม่ให้รับเชื้อโควิด-19 มีการล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังปรุงอาหาร มีการพกแอลกอฮอล์เจลบางครั้ง และความเข้าใจเกี่ยวกับการเว้นระยะห่าง และยังไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
  3. แนวทางในการแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในส่วนของแนวทางในการแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยการช่วยเหลือเงินเยียวยา การส่งเสริมสร้างอาชีพ การใช้มาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าครองชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมควบคุมโรค. (2563ก). ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ไวรัสโคโรนาในประเทศไทย. https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php.

กรมควบคุมโรค. (2563ข). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php

กรุงเทพธุรกิจ. (2563). กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/2099?utmsource=Category&utmmedium=internal_referral

เทศบาลเมืองมหาสารคาม. (2566). ประวัติเทศบาล. http://mkm.go.th/web/history

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2563ก). ผลสำรวจผลกระทบด้านสังคม. http://ittdashboard.nso.go.th/covid19_report_social.php

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2563ข). ผลสำรวจผลกระทบด้านเศรษฐกิจ. http://ittdashboard.nso.go.th/covid19_report_eco.php

Johns Hopkins University. (2020). Mapping COVID-19. https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-29