Published: 2013-07-26

การบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานอาหารสัตว์

พีรนุช สอนเย็น, วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, วินัย พุทธกูล

61-69

การประเมินศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดแพร่

นงนุช อังยุรีกุล, ณิธิชา ธรรมธนากูล, สุวพร ผาสุก

83-95