แนวทางการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้มีเสน่ห์ แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์ เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Main Article Content

สริตา ศรีสุวรรณ
บงกช เดชมิตร

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้มีเสน่ห์แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์3ประการ คือ 1)ศึกษาบริบทของที่พักแบบโฮมสเตย์2)ศึกษารูปแบบ แนวคิดของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน3) เสนอแนะรูปแบบการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้มีเสน่ห์แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ดำเนินการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้มีเสน่ห์แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการสร้างจุดขายให้กับแหล่งท่องเที่ยวและที่สำคัญยังสามารถช่วยรักษาทรัพยากรอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นแนวทางการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้5ข้อดังนี้1) สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เสน่ห์ ตัวตนของชุมชนและโฮมเสตย์ที่โดดเด่นและเข้มแข็ง 2) สร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของให้กับคนในชุมชน 3) สร้างการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น4) สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักโฮมเสตย์5) สร้างการเชื่อมโยงและบูรณาการโฮมเสตย์กับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ