เผยแพร่แล้ว: 2019-06-30

มุมมองและการปรับตัวของพนักงานในยุคดิจิตอลแบงก์กิ้ง

มณฑล สรไกรกิติกูล, ภคพร เปลี่ยนไพโรจน์

62-80

A Study on motivational factors of travellers to revisit Kuakata Sea Beach, Patuakhali, Bagladesh

Khan Karim, Sakchai Setarnawat, Petcharut Viriyasuebphong

117-133