การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กับผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

สุมาลี เอกพล
สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์
กิตติมา ทางนะที

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กับผลการดำเนินงานในอนาคต และเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ของตัวแบบทดสอบระหว่างกลุ่มบริษัทที่วัดมูลค่าด้วยวิธีการตีราคาใหม่และกลุ่มบริษัทที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนตัวอย่าง 438 บริษัท (1,760 รายปีรายบริษัท) โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่ามูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีการตีราคาใหม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ และค่าความสัมพันธ์ของตัวแบบทดสอบของกลุ่มบริษัทที่ใช้วิธีการตีราคาใหม่มีค่ามากกว่าค่าความสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทที่ใช้วิธีราคาทุน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย