การใช้ Excel สำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ แนวทางพื้นฐานการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

Main Article Content

ราเมศวร สดใส

บทคัดย่อ

        หนังสือเรื่องการใช้ Excel สำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ แนวทางพื้นฐานการสร้างแบบจำลองทางการเงิน (Using Excel for Business Analysis A Guide to Financial Modeling Fundamentals) เป็นหนังสือเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์อย่าง Microsoft Excel เพื่อสร้างแบบจำลองทางการเงินสำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจ โดยนำเสนอเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการสร้างแบบจำลองทางการเงินในแต่ละสถานะการณ์อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งแนะแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางการเงินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการและตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจ และยังครอบคลุมไปถึงรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลให้มีความเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ


        หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเนื้อหาพื้นฐานทฤษฏีทางการเงิน แต่เน้นทางด้านการประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ผู้อ่านอาจต้องมีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจและการเงินมาบ้างพอสมควร แต่ทั้งนี้ผู้แต่งเองก็ได้สอดแทรกแนวคิดพื้นฐานเอาไว้บ้าง ทำให้เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับบุคคลากรในองค์กรธุรกิจในทุกระดับชั้นและขนาดขององค์กร


        เนื้อหาหลักของหนังสือถูกเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการจัดอบรมหลักสูตรการวิเคาระห์ธุรกิจตลอดระยะเวลาหลายปีของผู้เขียนที่ได้จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การสร้างแบบจำลองทางการเงินโดยการใช้ Excel การวิเคาระห์และรายงานข้อมูลโดย Excel และ การทำงบประมาณและการพยากรณ์ทางเงินโดย Excel เป็นต้น


        หนังสือมีบทเรียนทั้งหมด 12 บทเรียน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยเริ่มจากส่วนแรกจะเป็นการแนะนำความรู้พื้นฐานของการสร้างแบบจำลองทางการเงิน การเลือกใช้เครื่องมือในการสถานการณ์ต่าง ๆ การออกแบบแบบจำลอง รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เหมาะสมและเนื่องจากการใช้โปรแกรมอย่าง Excel เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน ผู้เขียนจึงได้มีการแนะนำรูปแบบการสร้างแบบจำลองที่จะช่วยลดข้อผิดพลาด และข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปให้ได้มากที่สุดเอาไว้ด้วย ส่วนที่ 2 ของหนังสือจะครอบคลุมในส่วนของการแนะนำเครื่องมือ เทคนิค และฟังชั่นต่างๆในโปรแกรม Excel ที่ใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองทางเงิน โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานต่าง ๆในโปรแกรม Excel เช่น การใช้ปุ่มลัดที่สำคัญ ๆ การสร้างสูตรตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง การใช้ฟังชั่นต่าง ๆ เช่น การใช้ Lookup ในแบบต่าง ๆ การทำงานเกี่ยวกับวันที่ใน Excel การใช้ฟังชั่นในการประเมินทางการเงินของโครงการต่างๆ เช่น NPV และ IRR เป็นต้น การสร้างแบบจำลองเพื่อคำนวณข้อมูลต่างๆของการกู้เงิน การจัดรูปแบบ (Format) ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป การสร้าง Pivot Table ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการนำเสนอข้อมูลทางการเงินต่างๆของธุรกิจ และส่วนสุดท้ายคือส่วนของการนำไปใช้และเทคนิคนำเสนอผลของวิเคาระห์ของข้อมูลต่างๆผ่านทางแบบจำลองทางการเงินท การสร้างกราฟ และ ชาร์ทในรูปแบบต่าง ๆ การทดสอบความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์สถานะการณ์ (Scenario Analysis) และ การวิเคราะห์ What-If ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักและจุดต่างของหนังสือเล่มนี้ ที่ไม่เพียงนำเสนอเพียงแค่ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของโปรแกรม แต่ยังครอบคลุมไปถึงการนำไปใช้จริงในสถาณการณ์ต่าง ๆ และแนะนำวิธีการนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ


        โดยรวมของหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจในแง่มุมต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายอย่าง Excel ในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ