ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทย

Main Article Content

อรุโณทัย จันทวงษ์
ประสพชัย พสนนท์

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทย โดยใช้ตัวอย่างของพนักงานขาย จำนวน 423 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิธีการถดถอยพหุคูณ และการเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบมีขั้นตอน ผลวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระที่เป็นปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 13 ตัวแปร ได้แก่ 1.ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล 2.การได้รับการยอมรับนับถือ 3.ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.ความรับผิดชอบในการทำงาน 5.ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน 6.นโยบายการบริหารงาน 7.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 8.ความมั่นคงในการทำงาน 9.สภาพแวดล้อมในการทำงาน 10.รายได้และสวัสดิการ 11.ความต้องการความสำเร็จ 12.ความต้องการความสัมพันธ์ 13.ความต้องการอำนาจ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระเข้มข้นมี 3 ปัจจัย คือ 1.รายได้และสวัสดิการ 2.ความต้องการความสำเร็จ 3.ความต้องการอำนาจ ซึ่งเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายอย่างมาก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขายให้ดีมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย