กลไกการทำงานของบิทคอยน์

Main Article Content

ฐิติพร ทอนไชย
ณัฐธินัน ศรีพรหม
นันธิยา ศรีพรหม
ปาณิศา ซุ่ยยัง
หนึ่งบุรุษ เดชทิพย์พรพงศ์
ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของบิทคอยน์ และระบบการทำงานของบิทคอยน์ภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า บิทคอยน์เป็นเงินดิจิทัลสกุลเงินแรกของโลก ถูกคิดค้นโดย SATOSHI NAKAMOTO ในปีคริสต์ศักราช 2008 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิทคอยน์เป็นเงินสกุลหลักที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการได้ ซึ่งการจะได้มาของบิทคอยน์นั้นสามารถทำได้ 2 วิธี วิธีแรก คือ การขุด (Miner) เป็นการลงทุนในฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้มีกำลังการประมวลผลที่มาก เพื่อเพิ่มโอกาสในการแก้สมการคณิตศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบและได้รับผลตอบแทนในรูปของบิทคอยน์ และวิธีที่สอง คือ การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์  ซึ่งเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันผ่านเว็บไซต์ที่มีการให้บริการซื้อขายกัน ในส่วนระบบความปลอดภัยของบิทคอยน์จะทำงานผ่านระบบบล็อกเชน ซึ่งเป็นระบบกระจายอำนาจการตรวจสอบและการเก็บข้อมูลไปยังผู้ใช้หลายๆ คน ที่อยู่ในระบบเดียวกันโดยทุกคนจะถือข้อมูลชุดเดียวกันอยู่ในบล็อกขนาดเท่ากันเชื่อมต่อกันเป็นโซ่ จึงสามารถตรวจสอบกันเองได้เสมอและปลอมแปลงข้อมูลได้ยาก ดังนั้นบิทคอยน์จึงเป็นเงินสกุลดิจิทัลอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความปลอดภัยสูง กำลังเป็นที่สนใจและเริ่มมีการใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับนักเก็งกำไรและองค์กรต่าง ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย