คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ

Main Article Content

ชัยฤกษ์ พุฒิวิญญู
เนตรดาว ชัยเขต
โชคนิติ แสงลออ

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ และตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานแผนกบัญชีของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคในเขตภาคกลาง จำนวน 400 คนที่สุ่มตัวอย่างตามวิธีแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนพนักงานในแต่ละเขตความรับผิดชอบ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ


          ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการตัดสินใจได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี กับปัจจัยด้านองค์กร ขณะเดียวกันปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยส่งผ่านคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ทั้งนี้ แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวแปรทั้งหมดในแบบจำลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรประสิทธิภาพการตัดสินใจได้ร้อยละ 60 ดังนั้น การตัดสินใจบนฐานของสารสนเทศทางการบัญชีจะมีประสิทธิภาพเมื่อระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีคุณภาพ ภายใต้การกำหนดรูปแบบขององค์กรที่เอื้อต่อการนำระบบสารสนเทศมาใช้ จะทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันการเพิ่มคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีจำเป็นต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้กับผู้เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการตัดสินใจดีขึ้นตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย