เผยแพร่แล้ว: 2018-12-30

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ

ชัยฤกษ์ พุฒิวิญญู, เนตรดาว ชัยเขต, โชคนิติ แสงลออ

23-40

การศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

พิทธินันท์ สมไชยวงค์, นิติพงษ์ สมไชยวงค์, สมพงษ์ กูลแล, วุฒิชัย คิดดี

89-105

A Study of Tour Guide Competency, Service Quality, and Tourist Satisfaction of Chinese Tourist

Nisachon Ninpradith, Petcharut Viriyasuebphong, Parameth Voraseyanont

106-121