อิทธิพลของบุคลิกภาพและการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานนำไปสู่ความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานในกลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ธีรนุช ศิริจันโท
พรรัตน์ แสดงหาญ
วรรณวิชนี ถนอมชาติ

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพและการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงาน รวมทั้งศึกษาความยึดมั่นผูกพันในงานที่นำไปสู่ความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายผลิตในกลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี จำนวน 251 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าบุคลิกภาพของหัวหน้างานแบบยอมรับผู้อื่น แบบเปิดเผยสนใจในสิ่งรอบตัว แบบมีจิตสำนึก แบบหวั่นไหวทางอารมณ์ และการบริหารจัดการของหัวหน้างานด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน การชี้นำสั่งการ และการแบ่งหน้าที่งานส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และความยึดมั่นผูกพันในงานมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานดังนั้นองค์กรควรพัฒนาด้านบุคลิกภาพและการบริหารจัดการของหัวหน้างานพร้อมทั้งพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงาน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย