ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของเบบี้บูมเมอร์เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย

Main Article Content

มนัสนันท์ เกียรติสิน
นิตยา เจรียงประเสริฐ
ศรัญญา กันตะบุตร

บทคัดย่อ

        การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของเบบี้บูมเมอร์ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย รวมทั้งศึกษาความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น โดยนำทฤษฏีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีมาเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรต้น 4 ตัวแปรได้แก่ ปัจจัยความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ปัจจัยความคาดหวังในความพยายามในการใช้เทคโนโลยี ปัจจัยอิทธิพลของสังคม และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และตัวแปรตาม คือ การใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง


        กลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ผู้ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งอยู่ในปัจจุบันโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ เบบี้บูมเมอร์ จำนวน 100 คน เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ จำนวน 150 คน และเจนเนอเรชั่นวาย จำนวน 150 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ


        ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของเบบี้บูมเมอร์ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวายมีความแตกต่างกัน และมีเพียงปัจจัยเดียวที่มีผลต่อทั้ง 3 เจนเนอเรชั่นคือ ปัจจัยความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของเบบี้บูมเมอร์มี 2 ด้าน คือความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ และอิทธิพลของสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มี 3 ด้าน คือ  ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ  ความคาดหวังในความพยายามในการใช้เทคโนโลยี และอิทธิพลของสังคม  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของเจนเนอเรชั่นวายมี 2 ด้าน คือ  ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย