การศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

Main Article Content

พิทธินันท์ สมไชยวงค์
นิติพงษ์ สมไชยวงค์
สมพงษ์ กูลแล
วุฒิชัย คิดดี

บทคัดย่อ

        บทความนี้นำเสนอการศึกษามาตรการประหยัดพลังงานของอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) จากการศึกษาข้อมูล และสภาพปัญหาพบว่าพลังงานไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงเป็นสาเหตุให้มีการศึกษามาตรการประหยัดพลังงาน โดยทำการบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องตัวอย่าง 5 ห้อง ซึ่งประกอบไปด้วยห้องพักอาจารย์(ห้องพักรวม), ห้องพักอาจารย์(ห้องพักเดียว) และห้องเรียน(3 ห้อง) ทำการวิเคราะห์หาการใช้พลังงานไฟฟ้าตามขั้นตอนของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  ซิกซ์ ซิกม่า ด้วยการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการปัจจุบัน(ก่อนปรับปรุง) และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทดลอง(หลังปรับปรุง) ทำการปรับปรุงกระบวนการตาม ซิกซ์ ซิกม่า 5 ขั้นตอน คือ 1. การกำหนดปัญหา 2. การวัดประสิทธิภาพ 3. การวิเคราะห์ 4. การปรับปรุง 5. การควบคุม ผลที่ได้จากการตรวจวัด และวิเคราะห์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าปัจจุบัน มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 92.38KWh และหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เหลือ 77.77KWh สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 14.61KWh ลดลงร้อยละ 16 คิดเป็นเงินต่อเดือน 8,268.53 บาท ซึ่งกระบวนการที่มีผลต่อการลดลงของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าคือ กระบวนการที่ 4 และ 5 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย