การเปรียบเทียบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยและซิดนีย์ออสเตรเลีย

Main Article Content

นารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์

บทคัดย่อ

        ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและกรุงเทพมหานครประเทศไทยต่างเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองเศรษฐกิจ และเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศนั้น ก่อให้เกิดแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว จึงเกิดการศึกษาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวระหว่างสองเมืองนี้ในด้านของ ยานพาหนะ ข่าวสารการใช้เทคโนโลยี และการรับจ่ายเงิน พบว่ายานพาหนะในกรุงเทพมหานครนั้นยังคงมีปัญหาด้านความปลอดภัยเนื่องจากจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ ความไม่สะดวกสบาย และมีข้อจำกัดในการใช้บริการของบุคคลบางกลุ่ม เช่น บุคคลพิการ ผู้ที่ใช้รถเข็น ซึ่งเมื่อเปรียบกับกับซิดนีย์มียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งที่สะดวกสบายมากกว่าและสามารถรองรับการบริการผู้โดยสารได้ทุกรูปแบบ ในส่วนของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ทางซิดนีย์ได้จัดทำแอฟพิเคชั่น(Appication) เพื่อให้บริการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตารางการเดินทางทำให้สามารถติดตามสถานะของยานพาหนะเหล่านั้นเพื่อวางแผนและลดเวลาการรอคอยได้มากกว่ากรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีตารางเวลาที่แน่ชัดมีเพียงแต่อัตราความถี่ในการบริการที่แจ้งต่อนักท่องเที่ยวเท่านั้น ในส่วนของการจ่ายเงินซิดนีย์มีเพียงบัตร Opal ใบเดียวที่เติมเงินและสามารถใช้ในการเดินทางได้ทุกรูปแบบต่างจากกรุงเทพมหานครที่ต้องใช้เงินเพื่อแลกบัตรโดยสาร ทั้งนี้ระบบการเติมเงินเข้าไปยังบัตรโดยสารของซิดนีย์มีหลายช่องทางและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าของกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังต้องพัฒนาระบบการขนส่งด้านความปลอดภัย เพิ่มช่องทางการรับข่าวสารและการจ่ายเงินจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวเมืองไทยได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ