ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

อภิรัตน์ บุรุษวยากรณ์
ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก จำนวน 400 ตัวอย่าง ในอำเภอศรีราชา และนำมาทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้แบบจำลองโลจิต ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมการตลาด กับการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในอำเภอศรีราชา โดยใช้ตลาดนัด KU ซึ่งจัดตลาดนัดทุกวันอังคาร เป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาโดยใช้แบบจำลองโลจิต พบว่าความน่าจะเป็นของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่ตลาดนัด KU ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ การขายสินค้าตลาดนัดในวันอังคาร หมวดสินค้าที่ขาย จำนวนปีที่ขายสินค้าในตลาดนัด ยานพาหนะที่ใช้ ราคาสินค้าที่ขาย ระยะทางจากที่พักอาศัยมายังตลาดนัด KU รวมทั้งปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น ผู้จัดตลาดนัดควรปรับปรุงปัจจัยทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ขายสินค้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย