เผยแพร่แล้ว: 2017-06-30

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก

กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว, นิภาพร นุ่มนวล, เชิดพงษ์ ขำประดิษฐ์

1-15

Participation in Community-based Tourism Development of the Ban Pong Manao Community, Lopburi Province

Sakpan Booneiam, Parameth Voraseyanont, Petcharut Viriyasuebphong, Sombat Thomrongsinthaworn, Tinikan Sungsuwan

96-110