ปัจจัยที่มีผลต่อการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล

Main Article Content

วาสนา ปันตุ่น
ศิรดา จารุตกานนท์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ตัวแปรที่สนใจศึกษาได้แก่ จำนวนภาษีที่ชำระเกิน, ขนาดของกิจการ, ประเภทสำนักงานสอบบัญชี, จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยื่นเพิ่มเติม, ประเภทกิจการ และการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิติบุคคลที่มีจำนวนภาษีชำระไว้เกินในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2555–2557 จำนวนทั้งสิ้น 2,633  ตัวอย่าง


          ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ จำนวนภาษีที่ชำระเกิน สำนักประเภทสำนักงานสอบบัญชี, จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยื่นเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยนิติบุคคลที่มีจำนวนภาษีที่ชำระเกินมีแนวโน้มที่จะขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล และนิติบุคคลมีแนวโน้มขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า นิติบุคคลที่มีจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยื่นเพิ่มเติม และนิติบุคคลที่ใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี Big4 มีแนวโน้มที่จะไม่ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล และพบว่าขนาด และประเภทกิจการไม่มีผลต่อการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย