เผยแพร่แล้ว: 2017-12-29

ปัจจัยที่มีผลต่อการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล

วาสนา ปันตุ่น, ศิรดา จารุตกานนท์

88-104

ทัศนคติการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี

ธิดารัตน์ ปสันน์สิริคุณ, จิราภา พึ่งบางกรวย

30-42

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ประเภทไลน์ครีเอเทอร์ของ ผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในประเทศไทย

อนงค์ณัฐ ทาอินต๊ะ, นิตยา เจรียงประเสริฐ, ใจรัตน์ จตุรภัทรพร, วรรณัย สายประเสริฐ

15-29

ค่าตอบแทน

วรรณวิชนี ถนอมชาติ

127-128