กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายสำหรับธุรกิจที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย

Main Article Content

บงกช เดชมิตร
สริตา ศรีสุวรรณ

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายสำหรับธุรกิจที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาบริบทของธุรกิจที่พักแบบโฮสเทล 2) ศึกษาความชื่นชอบ วิถีชีวิต ของคนเจนเนอเรชั่นวาย 3) เสนอแนะกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายสำหรับธุรกิจที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีความพึงพอใจ และเกิดความประทับใจอย่างสูงสุด อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายที่เข้ามาพักมากขึ้น โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายสำหรับธุรกิจที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทยได้ 5 ข้อดังนี้ 1) Concept Design 2) Community 3) Convenience Facilities 4) E-Commerce Marketing 5) Compromising Price

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต. (2552) จูงใจคน GEN Y ให้ทำงาน (ตอนที่ 1). สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 สืบค้นจาก http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1419&read=true&count =true.
ท่าอากาศยานไทย. (2560) ข่าวการประชุมคณะกรรมการทอท.ครั้งที่ 10/2559. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560, สืบค้นจาก http://airportthai.co.th/main/th/news/797/ข่าวประชาสัมพันธ์-ทอทฉบับที่-56-2559.
ทัชชญา ศุภตระการสุข. (2559). ถอดรหัส ธุรกิจ Hostel. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560, สืบค้นจาก https://www.leaderwings.co/article/hotel-business/.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). เครื่องชี้ภาวการณ์ท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560, สืบค้นจาก http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=875&language=th
ประคัลภ์ บัณฑพลังกูร. (2555). การบริหารจัดการ GEN Y. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560, สืบค้นจาก https://prakal.wordpress.com/2012/06/20/การบริหารจัดการ-gen-y/
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2560). ขนาดเล็ก-บูติคโฮเต็ล‘บูม’กฎหมายปลดล็อก. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560, สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/718425
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2560). ดึงดูดนักท่องเที่ยว ครม.ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมวีซ่า 21 ประเทศ 6 เดือน. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560, สืบค้นจาก http://www.prachachat.net/news_detail.php? newsid=1486469483.
พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล. (2556). การบริการลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ กลุ่ม Gen Y. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560, จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/pisitpipatphokakul/2013/01/25/entry-1.
ระชานนท์ ทวีผล, ชลิตรา ผลาชิต และนริศรา บูรณ์เจริญ. (2559). แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเจนเนอเรชันวายโรงแรมเครือข่ายระดับ 5 ดาว เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 5(2) 50.
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์, และ จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์. (2558). The Hostel Bible. กรุงเทพฯ: ซูเปอร์กรีน สตูดิโอ.
วีรพงษ์ ชุติภัทร์. (2556). 10 ไลฟ์สไตล์ของคนในยุค GEN Y. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560, สืบค้นจาก
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/499582.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2560). ธุรกิจโรงแรมแข่งขันรุนแรง คาดปี’ 60 รายได้ขยายตัว3.7-5.5%. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560, จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640668.
ศูนย์วิจัยการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560). จำนวนสถานที่พักแรมและห้องพักปี 2558-2560. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560, สืบค้นจาก http://intelligencecenter.tat.or.th:8080/apex/f?p=1:19:0.
สมชาย สกุลอือ. (2559). โฮสเทล ธุรกิจดาวรุ่งมาแรง. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560, สืบค้นจากhttp://www.thansettakij.com/content/25760.
สิริทิพย์ ฉลอง (2559). ธุรกิจโรงแรม. หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคบริการ ส่วนเศรษฐกิจรายสาขาศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก.
Brandbuffet. (2559). ไขสูตรลับปั้นธุกิจโฮสเทลอย่างไรให้เปรี้ยง. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560, สืบค้นจากttps://www.brandbuffet.in.th/2016/01/hostel-business-success-cmmu-marketing/.
ForbesThailand. (2559). การขยายตัวเพิ่มขึ้นของพื้นที่ Co-working Space ในเอเชียแปซิฟิก. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560, สืบค้นจาก http://forbesthailand.com/news-detail.php?did=1113.
Hostelmanagement. (2017). Definition of hostel. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560, สืบค้นจาก https://hostelmanagement.com/glossary/hostel.html.
Ijump. (2015). multi screen พฤติกรรมผู้บริโภคปี 2015 ของคนยุค GenY. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560, สืบค้นจาก http://www.rejumping.com/digital-life/multi-screen-2015-gen-y/.
Ilovetogo (ม.ป.ป.) นักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจใช้บริการโฮสเทลมากขึ้น. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560, สืบค้นจาก https://www.ilovetogo.com/Article/71/9239/.
JWD Human Resource Development. (2556) เข้าใจพนักงาน 3 Generation. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560, สืบค้นจาก https://jwdhrd.wordpress.com/2013/08/06/พนักงาน-3-generation/.
Kathryn. (2013). HOSTEL 101. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560, สืบค้นจาก http://www.gomio.com/ blog/index.php/hostels-101-what-is-a-hostel/.
Kotler, P., Armstrong, G., (2005). Principles of marketing. Toronto: Pearson Prentice Hall.
MARKETEER. (2560). ธุรกิจโรงแรมปี 60 สามดาวสู้กันเดือด. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560, สืบค้นจาก http://marketeer.co.th/archives/110927.
MoneyHub. (2559). ธุรกิจโฮสเทล ธุรกิจที่พักน่าลงทุนแนวใหม่มาแรง. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560, สืบค้นจาก https://moneyhub.in.th/article/hostel-business/.
Shiv Ariyakyula. (2016). Hostel market in America: Potential for growth. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560, สืบค้นจาก https://www.hvs.com/article/7851-hostel-market-in-america-potential-for-growth.
Tripadvisor. (ม.ป.ป.) วิธีดึงดูดลูกค้ากลุ่มเจนวาย (Gen Y). สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สืบค้นจากhttps://th.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/n2038/withiiduengduudluukkhaaklumecchnwaay-gen-y.
Wikipedia. (2017). Hostel. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560, สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/ Hostel.