ค่าตอบแทน

Main Article Content

วรรณวิชนี ถนอมชาติ

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง “ค่าตอบแทน” เล่มนี้ แสดงเนื้อหาทางด้านทฤษฎี หลักการ แนวคิด และข้อมูลทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารค่าตอบแทน ประกอบกับนำเสนอตัวอย่างของผลการสำรวจค่าตอบแทนและแนวโน้มการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลและปรับประยุกต์การบริหารค่าตอบแทนให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละทศวรรษ สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านค่าตอบแทน สามารถดึงดูดและจูงใจบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้เข้าร่วมงานกับองค์การ ในขณะเดียวกันก็สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการรักษาคนดีและคนเก่งให้ปฏิบัติงานและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์การสืบไป


          หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวทางการบริหารค่าตอบแทนโดยเรียงลำดับการเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานแนวคิด หลักการสำคัญ เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าในลักษณะของค่าตอบแทนประเภทต่างๆ ผ่าน “รูปแบบของค่าตอบแทน (Pay forms)”  ที่มีลักษณะและจุดมุ่งหมายในการจ่ายที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น ยังแสดงภาพรวมการบริหารค่าตอบแทนผ่านตัวแบบการบริหารค่าตอบแทน (Pay model) ร่วมกับการแสดงความสัมพันธ์ของการบริหารค่าตอบแทนโดยเน้นการดำเนินนโยบายด้านความเป็นธรรมภายใน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การจูงใจ และการบริหารจัดการ


          การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่ๆ ในแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาเป็นบทๆ เรียงหัวข้อเป็นลำดับ ได้แก่ ตัวแบบการบริหารค่าตอบแทน (Pay model) และกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน  การสร้างให้เกิดความเป็นธรรมภายในในการบริหารค่าตอบแทน การสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนกับคู่แข่งขันภายนอก ซึ่งในส่วนดังกล่าวนี้ จะรวมไปถึงการออกแบบระดับการจ่ายค่าตอบแทนและส่วนผสมการจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนโครงสร้างเงินเดือน นอกจากนั้น ยังมีการแสดงถึงรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทนจูงใจ การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ การบริหารค่าตอบแทนสำหรับสมาชิกกลุ่มพิเศษในองค์การ รวมทั้งการบริหารระบบค่าตอบแทนในองค์การให้สอดคล้องกับกฎหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ