Humanity works: merging technologies and people for the workforce of the future

Main Article Content

กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่

บทคัดย่อ

        หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 9 บทเกี่ยวข้องกับองค์การ พนักงาน และงานในอนาคต ซึ่งผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์การเนื่องจากเหตุผลสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะประชากรศาสตร์ที่เจนเนอเรชั่นมิลเลเนี่ยมจะกลายเป็นกำลังแรงงานหลักของโลก และเจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ที่ถึงวัยเกษียณแต่ยังคงอยากใช้ความรู้ความสามารถอยู่ อีกทั้งองค์การจะต้องมีปรับนโยบายการจ้างงานโดยใช้แรงงานต่างชาติมากขึ้นเนื่องจากผู้มีความสามารถมีอยู่ทั่วโลก นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์แล้ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เช่น การเริ่มใช้ Big data ในงานทรัพยากรมนุษย์ การใช้หุ่นยนต์ (Bot) เป็นผู้ช่วยในการทำงาน รวมทั้งสมองกลที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างซับซ้อน จะเข้ามามีบทบาทในการทำงาน


        แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการหลักนี้แต่ก็ไม่ทำให้งานในองค์การหายไปทั้งหมด แต่ผู้ปฏิบัติงานในอนาคตจะต้องมีการเรียนรู้อย่างคล่องแคล่ว (Learning agility) ซึ่งเป็นการเปิดกว้างต่อข้อมูลและความสามารถในการหาและใช้ความรู้อย่างลึกซึ้ง และมีการเรียนรู้ที่ตนเองเป็นผู้กำหนดทิศทาง องค์การเองจะต้องตระหนักถึงการแลกเปลี่ยนทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประโยชน์ จัดสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถที่องค์การต้องการเข้ามาร่วมงาน นอกจากนี้จะมีการทำงานด้วยทีมเสมือนจริง (Virtual Team) ในทุกแผนกงานโดยมีลักษณะเป็นทีมชั่วคราว รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) และ ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR)  ในการทำงานมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ