เผยแพร่แล้ว: 2019-12-25

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้ประกอบการขายเครื่องสำอางในจังหวัดสงขลา

ศรัญญา วัฒนะ, เสาวลักษณ์ ศรีชุมพวง, เนาวรัตน์ พันธ์พงศ์, สุขใจ ล่านุ้ย, อรอุมา ชัยเพชร, สุธีรา เดชนครินทร์

30-51

Humanity works: merging technologies and people for the workforce of the future

กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่

142-143