การศึกษาผลกระทบของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์

Main Article Content

รดากมล สุทธิทักษ์
ชูศักดิ์ พรสิงห์

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิตผ้าเบรกรถยนต์ภายในประเทศ ซึ่งทางผู้วิจัยได้เริ่มจากการศึกษาระบบเบรกของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์เมื่อจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์ และแบบสอบถามนี้ได้ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตผ้าเบรก ซึ่งกลุ่มประชากรได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผ้าเบรกที่มีรายชื่อในสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยรวมทั้งสิ้น 11 แห่ง จากผลสำรวจพบว่า ผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง โดยผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์ทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านการวิจัยและพัฒนาและด้านสัดส่วนการผลิตปัจจุบัน โดยในส่วนของความคิดเห็นด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า ผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์กลุ่มประกอบยานยนต์มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์กลุ่มอะไหล่ทดแทนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย และในส่วนของความคิดเห็นด้านสัดส่วนการผลิตปัจจุบัน พบว่า ผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์กลุ่มประกอบยานยนต์มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ในขณะที่ผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์กลุ่มอะไหล่ทดแทนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการผลิตผ้าเบรกรถยนต์คือการเกิดปรากฏการณ์น่านน้ำสีแดงในกลุ่มอะไหล่ทดแทน เนื่องจากระบบเบรกในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่มีอายุการใช้งานของผ้าเบรกนานขึ้นส่งผลให้แนวโน้มความต้องการลดลง นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามของผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์กลุ่มอะไหล่ทดแทนในครั้งนี้มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัทโดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางการวิจัยและพัฒนาผ้าเบรกในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์กลุ่มอะไหล่ทดแทนควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกซึ่งได้แก่ การสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทและการเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีผ้าเบรกรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และกลยุทธ์เชิงแก้ไขซึ่งได้แก่ การกระตุ้นให้บริษัทมีความตื่นตัวต่อเทคโนโลยีระบบเบรกใหม่ ๆ และการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสร้างระบบเบรกของตนเองให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ ตลอดจนขอความร่วมมือในส่วนของการสนับสนุนทั้งด้านผู้เชี่ยวชาญและด้านเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐบาลอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมขนส่งทางบก. (2562). สถิติการจดทะเบียนสะสมของรถยนต์โดยจำแนกตามชนิดเชื้อเพลิงทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561. สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2562 สืบค้นจาก https://web.dlt.go.th/statistics.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). ยุคยานยนต์ไฟฟ้ามาแรง หนุน SME ไทยรุ่ง. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562 สืบค้นจาก https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis /Documents/Electric-Vehicle_Full.pdf.

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์. (2562). รถยนต์ไฟฟ้า...เปลี่ยนความท้าทายในธุรกิจน้ำมันให้กลายเป็นโอกาส. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562 สืบค้นจาก https://www.scbeic.com/th/detail /file/ product/6243/ffi4hd52mu/Note_TH_EV_Oil_Impact_20190821.pdf.

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย. (2554). กลุ่มสมาชิก. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562, สืบค้นจาก http://www.tapaa.or.th/members.php.

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย. (2558). สมาชิกสมาคม. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562 สืบค้นจาก http://www.thaiautoparts.or.th/index.php?op=member-index.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2560). อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562 สืบค้นจาก https://waa.inter.nstda.or.th/prs/pub/EV.pdf.

สุริยกาล ชุมแสง. (2556). การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขันห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างตลาดนํ้าวัดลำพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อรรถพล จันทรวิภาค. (2558). การศึกษาความต้องการด้านวิศวกรรมของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Brembo. (2018). 3D Model of a car with a full Brembo BRAKE BY WIRE System on display at Geneva International Motor Show 2018.Retrieved September 30, 2019, from https:// www.brembo.com/en/company/news/brembo-brake-by-wire-geneva-motor-show-2018

Continental. (2020). Continental introduces an innovative wheel and braking concept for electric vehicles. Retrieved September 30, 2019, from https://www.continentaltire.com/news/ continental-introduces-innovative-wheel-and-braking-concept-electric-vehicles.

Muneer, T., Kolhe, M., & Doyle, A. (2017). Electric Vehicles: Prospects and Challenges. Amsterdam: Elsevier.