เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28

สาเหตุการคงอยู่ของหนี้นอกระบบในสังคมไทย

วิชญาดา ถนอมชาติ, ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, กฤษดา เชียรวัฒนสุข

1-13

การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่

มณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์, ณรงค์ชัย คุณปลื้ม, วัลลภ ใจดี, พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี

52-65