อิทธิพลการส่งผ่านของความพึงพอใจและความผาสุกในชีวิตที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกันและความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม

Main Article Content

ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์
ยอดมนี เทพานนท์
สวัสดิ์ วรรณรัตน์
ธงชัย ศรีวรรธนะ

บทคัดย่อ

        การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างพฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกัน ความพึงพอใจ ความผาสุกในชีวิต และความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายปิดที่พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม เก็บข้อมูลจากลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์พักโรงแรมในประเทศไทย จำนวน 755 คน โดยใช้แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์แบบจำลองเชิงทฤษฎีของพฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกัน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่พฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกัน ความพึงพอใจ ความผาสุกในชีวิต สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้าในธุรกิจโรงแรมได้ สำหรับการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า พฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกันของลูกค้า ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ แต่มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p < .05) โดยมีตัวแปรส่งผ่าน คือ ความพึงพอใจและความผาสุกในชีวิตของลูกค้า ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อค้นพบที่สำคัญว่า ปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นปัจจัยหลักในพฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกัน โดยสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจและความผาสุกในชีวิตของลูกค้า ซึ่งส่งผลให้เกิดความตั้งใจซื้อซ้ำในธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับธุรกิจโรงแรมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของลูกค้า รวมทั้งเป็นเครื่องมือทางการตลาดในการประเมินพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างลูกค้าและธุรกิจโรงแรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Altunel, M.C., & Erkut, A.B. (2015). Cultural tourism in Istanbul: The mediation effect of tourist experience and satisfaction on the relationship between involvement and recommendation intention. Journal of Destination Marketing & Management. 4(4), 213-221.

Alrawadieh, Z., & Law, R. (2019). Determinants of hotel guests' satisfaction from the perspective of online hotel reviewers. International Journal of Culture, Tourism & Hospitality Research, 13(1), 84-97.

Chathoth, P. K., Ungson, G. R., Harrington, R. J., Altinay, L., Okumus, F., & Chan, E. S. W. (2014). Creating Experience Value in Tourism. Wallingford: CABI.

Diener, E. (2000). Subjective well-being. The science of happiness and a proposal for a national index. Am Psychol, 55(1), 34-43.

Frow, P., Nenonen, S., Payne, A., & Storbacka, K. (2015). Managing Co-creation Design: A Strategic Approach to Innovation. British Journal of Management, 26(3), 463-483.

Grissemann, U. S., & Stokburger-Sauer, N. E. (2012). Customer co-creation of travel services: The role of company support and customer satisfaction with the co-creation performance. Tourism Management, 33(6), 1483-1492.

Grönroos, C. (2012). Conceptualising value co-creation: A journey to the 1970s and back to the future. Journal of Marketing Management, 28(13-14), 1520-1534.

Grönroos, C., & Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value creation and co-creation. Academy of Marketing Science. Journal, 41(2), 133-150.

Grzeskowiak, S., & Sirgy, M. J. (2007). Consumer Well-Being (CWB): The Effects of Self-Image Congruence, Brand-Community Belongingness, Brand Loyalty, and Consumption Recency. Applied Research in Quality of Life, 2(4), 289-304.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Han, H., & Back, K.-J. (2007). Investigating the Effects of Consumption Emotions on Customer Satisfaction and Repeat Visit Intentions in the Lodging Industry. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 15(3), 5-30.

Hilton. (2019,). Hilton Honors Members Can Now Redeem Points for Lyft Rides. Retrieved November 21, 2019, from https://newsroom.hilton.com/hilton-honors/news/hilton-honors-points-can-now-be-used-for-rides-with-lyft.

Huang, Y.-C., Chen, C.-C. B., & Gao, M. J. (2019). Customer experience, well-being, and loyalty in the spa hotel context: integrating the top-down & bottom-up theories of well-being. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(5), 595-611.

Hwang, J., & Hyun, S. S. (2012). The Antecedents and Consequences of Brand Prestige in Luxury Restaurants. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 17(6), 656-683.

Jani, D., & Han, H. (2013). Personality, social comparison, consumption emotions, satisfaction, and behavioral intentions: How do these and other factors relate in a hotel setting? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(7), 970-993.

Kline, R. B. (2010). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3rd ed.). New York: The Guilford Press.

Marriott. (2019). Sustainability and Social Impact at Marriott International. Retrieved November 21, 2019, from http://serve360.marriott.com/wp content/uploads/2019/09/2019_Serve_ 360_Report.pdf.

Neal, J. D., Sirgy, M. J., & Uysal, M. (2004). Measuring the Effect of Tourism Services on Travelers’ Quality of Life: Further Validation. Social Indicators Research, 69(3), 243-277.

Oliver, R. L. (2010). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer (2nd ed.). New York: Routledge.

Payne, A. F., Storbacka, K., & Frow, P. (2008). Managing the co-creation of value. Academy of Marketing Science. Journal, 36(1), 83-96.

Petrick, J. F. (2004). The Roles of Quality, Value, and Satisfaction in Predicting Cruise Passengers’ Behavioral Intentions. Journal of Travel Research, 42(4), 397-407.

Prahalad, & Ramaswamy. (2000). Co-opting Customer Competence. Harvard Business Review, 78, 79-87.

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14.

Prebensen, N. K., Vittersø, J., & Dahl, T. I. (2013). Value co-creation significance of tourist resources. Annals of Tourism Research, 42, 240-261.

Reichheld, F. F., & Sasser, W. E. (September-October 1990). Zero Defections: Quality Comes to Services. The Harvard Business Review, 1-10.

Roy, S., Balaji, M. S., Soutar, G., & Jiang, Y. (2019). The Antecedents and Consequences of Value Co-Creation Behaviors in a Hotel Setting: A Two-Country Study. Cornell Hospitality Quarterly, 61(3), 353-368.

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling. (2nd ed.). New York: Psychology Press.

Sirgy, M. J. (2019). Promoting quality-of-life and well-being research in hospitality and tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(1), 1-13.

Sirgy, M. J., Kruger, P. S., Lee, D.-J., & Yu, G. B. (2011). How Does a Travel Trip Affect Tourists’ Life Satisfaction? Journal of Travel Research, 50(3), 261-275.

Su, L., Swanson, S. R., & Chen, X. (2016). The effects of perceived service quality on repurchase intentions and subjective well-being of Chinese tourists: The mediating role of relationship quality. Tourism Management, 52, 82-95.

Suresh, K., & Miftah, Z. (2018). The Relationship between Hotel Rating and Customer Outcomes and Its Implication towards Revisit Intention. FIRM: Journal of Management Studies, 3(1). 71-83.

Tabachnick, B., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivarite Statistics (6th ed.). Boston: Pearson.

Tse, D. K., & Wilton, P. C. (1988). Models of Consumer Satisfaction Formation: An Extension. Journal of Marketing Research, 25(2), 204-212.

Um, S., Chon, K., & Ro, Y. (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of Tourism Research, 33(4), 1141-1158.

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1-17.

Vargo, S. L., Maglio, P. P., & Akaka, M. A. (2008). On value and value co-creation: A service systems and service logic perspective. European Management Journal, 26(3), 145-152.

Vega-Vazquez, M., Revilla-Camacho, M. Á., & Cossío-Silva, F. J. (2013). The value co-creation process as a determinant of customer satisfaction. Management Decision, 51(10), 1945-1953.

Wang, D. (2004). Tourist Behaviour and Repeat Visitation to Hong Kong. Tourism Geographies, 6(1), 99-118.

Yang, Y., Mao, Z., & Tang, J. (2018). Understanding Guest Satisfaction with Urban Hotel Location. Journal of Travel Research, 57(2), 243-259.

Yi, Y., & Gong, T. (2013). Customer value co-creation behavior: Scale development and validation. Journal of Business Research, 66(9), 1279.