การปรับตัวในการทำงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด-19

Main Article Content

พรรัตน์ แสดงหาญ

บทคัดย่อ

        การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวในการทำงานที่บ้าน เปรียบเทียบความแตกต่างของการปรับตัวในการทำงานที่บ้าน โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาถึงความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานที่บ้านจากองค์กรต้นสังกัด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ สำหรับประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานที่บ้านในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในช่วงวิกฤตโควิด-19 มีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามกลับจำนวน 478 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามสามารถปรับตัวในการทำงานที่บ้านได้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถปรับตัวได้ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งได้แก่ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านการพึ่งพาระหว่างกัน ด้านร่างกาย และด้านอัตมโนทัศน์ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการปรับตัวในการทำงานที่บ้าน โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีเพศเจนเนอเรชัน และปฏิบัติงานในประเภทองค์กรที่แตกต่างกัน สามารถปรับตัวในการทำงานที่บ้านได้ไม่แตกต่างกัน  แต่ในด้านรูปแบบการทำงานพบว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานที่บ้านเต็มเวลากับทำงานที่บ้านบางส่วนเวลามีการปรับตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานที่บ้านจากองค์กรต้นสังกัด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการให้องค์กรต้นสังกัดสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงาน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือต้องการให้องค์กรสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ท ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ และต้องการให้องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น VPN, Platform, Application ที่สนับสนุนการทำงานที่บ้าน ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมโรค. (2563). กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” กับ 8 วิธีป้องกันโรคโควิด-19.

สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2563, สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th /brc/news.php?news=12278&deptcode=brc.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2563). คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่. สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2563, สืบค้นจาก

https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files.

เทคซอส. (2563). NIA ชี้เทรนด์ใหม่ Work from Home มีแนวโน้มขยายตัวพร้อมเร่งมาตรการกระตุ้น Startupและ SMEs. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2563, สืบค้นจาก https://techsauce.co/pr-news/nia-work-from-home-covid-19#.

รัฐบาลไทย. (2563). สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 มีนาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2563, สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27410.

Allen, T. D., Johnson, R. C., Kiburz, K. M., & Shockley, K. M. (2013). Work–family conflict and

flexible work arrangements: Deconstructing flexibility. Personnel Psychology, 66(2), 345–376.

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of managerial psychology, 22(3), 309–328.

Crompton, R. & Harris, F. (1998). Explaining women's employment patterns: `Orientations to work' revisited. British Journal of Sociology. 49,1, 118-136.

Golden, T. D., Veiga, J. F., & Dino, R. N. (2008). The impact of professional isolation on teleworker job performance and turnover intentions: Does time spent teleworking, interacting face- to-face, or having access to communication-enhancing technology matter? Journal of Applied Psychology, 93(6), 1412.

Haddon, L. & Silverstone, R. (1993). Teleworking in the 1990s: A View from the Home. SPRU/CICT Report Series 10, University of Sussex.

Hagqvist, E. (2016). The juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work–family perceptions and well-being in different policy contexts. Doctoral dissertation, Mid Sweden University.

Hilbrecht, M., Shaw, S. M., Johnson, L. C., & Andrey, J. (2008). ‘I’m home for the kids’: Contradictory implications for work-life balance of teleworking mothers. Gender, Work & Organization, 15(5), 454–476.

Huws, U., Podro, S., Gunnarsson, E., Weijers, T., Arvanitaki, K. & Trova, V. (1996) Teleworking and Gender. Brighton: Institute of Employment Studies.

Johnson, D. (1999). Flexible hours, flexible rules. Home Office Computing,17(7),91.

Robbins, S.P., & M. Coulter. (1999). Management. (6th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Roscoe, J. T. (1975). Fundamental research statistics for behavioral sciences. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Roy, Sr. C., & Andrews, H. (1999). The Roy adaptation model (2nd ed.). Stamford: Appleton & Lange.

Shelly, G. B., T. J. Cashman, G. A. Waggoner, & W. C. Waggoner. (1998). Discovering computers 98: A link to the future. USA: Massachusetts.

Sullivan, C., & Lewis, S. (2001). Home-based telework, gender, and the synchronisation of work and family: Perspectives of teleworkers and their co-residents. Gender, Work and Organization, 8(2), 123–145.

Treas, J., & Drobnič, S. (Eds.). (2010). Dividing the domestic: Men, women, and household work in crossnational perspective. Palo Alto: Stanford University Press.

van der Lippe, T. & Lippényi, Z. (2018). Beyond formal access: Organizational context, working from home, and work–family conflict of men and women in European workplaces. Social Indicators Research, 151(2), 383–402.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press.