การบัญชี: เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ

Main Article Content

ดวงกมล นีรพัฒนกุล

บทคัดย่อ

        หนังสือเรื่องการบัญชี: เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ (Accounting: Tools for Business Decision Making) เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีสำหรับผู้ที่สนใจเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ จะได้เรียนรู้ลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นต้น การบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การจัดทำงบทดลองการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อมา-ขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และการอ่านรายงานประจำปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ