เผยแพร่แล้ว: 2020-06-25

การสำรวจภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพ

สิริภัทร์ โชติช่วง, ระพีพันธ์ เผ่าชู, นนทิภัค เพียรโรจน์, สุมนา ลาภาโรจน์กิจ

19-31