ลักษณะของผลตอบแทนในช่วงปีแรกของการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

Main Article Content

ชวลิต กิจคณาศิริ

บทคัดย่อ

        งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาหลักฐานของการเสนอราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่า (Underpricing) ของบริษัทที่นำหุ้นสามัญออกจำหน่ายแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2559 – 2563 โดยทฤษฎีความไม่สมมาตรของข้อมูลถูกนำมาใช้อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าว ผลการศึกษาพบหลักฐานว่าการลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้ผลกำไรและตอบแทนที่มากเกินปกติในช่วงระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 1 ปี ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สมมาตรของข้อมูล โดยมีความแตกต่างกันเล็กน้อยของลักษณะของการเสนอราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่า (Underpricing) ระหว่างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักลงทุนสามารถใช้ผลตอบแทนหรือผลตอบแทนที่ผิดปกติในช่วงระยะเริ่มต้นเป็นตัวชี้วัดและทำนายผลตอบแทนหรือผลตอบแทนที่ผิดปกติในระยะถัดมาได้ ส่วนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นั้นหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนหรือผลตอบแทนสะสมที่ผิดปกติในช่วงระยะเริ่มต้น และผลตอบแทนหรือผลตอบแทนสะสมที่ผิดปกติในระยะถัดมาไม่ชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ดีระดับของการเสนอราคาต่ำกว่าราคาที่แท้จริง (Underpricing) ไม่มีความแตกต่างกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัลยาณี ภาคอัต. (2559). ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ไทย. วารสาร Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 9(1), 1173-1189.

Allen, F., & Faulhaber, G. R. (1989). Signaling by underpricing in the IPO market. Journal of financial Economics, 23(2), 303-323.

Aumeboonsuke, V., & Tangjitprom, N. (2012). The performance of newly issued stocks in Thailand. International journal of economics and finance, 4(1), 103-109.

Beatty, R. P., & Ritter, J. R. (1986). Investment banking, reputation, and the underpricing of initial public offerings. Journal of financial economics, 15(1-2), 213-232.

Beatty, R. P., & Welch, I. (1996). Issuer expenses and legal liability in initial public offerings. The Journal of Law and Economics, 39(2), 545-602.

Benveniste, L. M., & Spindt, P. A. (1989). How investment bankers determine the offer price and allocation of new issues. Journal of financial Economics, 24(2), 343-361.

Loughran, T., & Ritter, J. (2004). Why has IPO underpricing changed over time?. Financial management, 33(3),5-37.

Brau, J. C., Couch, R. B., & Sutton, N. K. (2012). The desire to acquire and IPO long-run underperformance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(3), 493-510.

Huang, Y. S., Li, M., & Chen, C. R. (2019). Financial market development, market transparency, and IPO performance. Pacific-Basin Finance Journal, 55, 63-81.

Brau, J. C., & Fawcett, S. E. (2006). Initial public offerings: An analysis of theory and practice. The Journal of Finance, 61(1), 399-436.

Brav, A., & Gompers, P. A. (1997). Myth or reality? The long-run underperformance of initial public offerings: Evidence from venture and nonventure capital-backed companies. The journal of finance, 52(5), 1791-1821.

Carter, R., & Manaster, S. (1990). Initial public offerings and underwriter reputation. The Journal of Finance, 45(4), 1045-1067.

Chen, G., Firth, M., & Kim, J. B. (2004). IPO underpricing in China’s new stock markets. Journal of Multinational Financial Management, 14(3), 283-302.

Chorruk, J. & Worthington, A. C., (2009). New Evidence on the Pricing and Performance of Initial Public Offerings in Thailand: 1997-2008. Emerging Markets Review, 11(3), 285-299.

Coakley, J., Hadass, L., & Wood, A. (2007). Post-IPO operating performance, venture capital and the bubble years. Journal of Business Finance & Accounting, 34(9-10), 1423-1446.

Espenlaub, S., Gregory, A., & Tonks, I. (2000). Re-assessing the long-term underperformance of UK Initial Public Offerings. European Financial Management, 6(3), 319-342.

Goergen, M., Khurshed, A., & Mudambi, R. (2007). The long run performance of UK IPOs: can it be predicted?. Managerial Finance, 33(6), 401-409.

Guo, R. J., Lev, B., & Shi, C. (2006). Explaining the Short‐and Long‐Term IPO Anomalies in the US by R&D. Journal of Business Finance & Accounting, 33(3-4), 550-579.

Habib, M. A., & Ljungqvist, A. P. (2001). Underpricing and entrepreneurial wealth losses in IPOs: Theory and evidence. The Review of Financial Studies, 14(2), 433-458.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.

Komenkul, K., Brzeszczynski, J., & Sherif, M. (2012). Re-Appraising the Long-Run Performance of Thai IPOs. 13th International Convention of the East Asian Economic Association - EAEA 2012. (pp.1-48). EAEA Conventions.

Lam, S. S., & Yap, W. (1998). Pricing system and the initial public offerings market: A case of Singapore. International Review of Economics & Finance, 7(3), 297-313.

Lee, P. J., Taylor, S. L., & Walter, T. S. (1996). Australian IPO pricing in the short and long run. Journal of Banking & Finance, 20(7), 1189-1210.

Liu, X., & Ritter, J. R. (2011). Local underwriter oligopolies and IPO underpricing. Journal of Financial Economics, 102(3), 579-601.

Loughran, T., & Ritter, J. R. (1995). The new issues puzzle. The Journal of finance, 50(1), 23-51.

Megginson, W. L., & Weiss, K. A. (1991). Venture capitalist certification in initial public offerings. The Journal of Finance, 46(3), 879-903.

Michaely, R., & Shaw, W. H. (1994). The pricing of initial public offerings: Tests of adverse-selection and signaling theories. The Review of Financial Studies, 7(2), 279-319.

Mok, H. M., & Hui, Y. V. (1998). Underpricing and aftermarket performance of IPOs in Shanghai, China. Pacific-Basin Finance Journal, 6(5), 453-474.

Moshirian, F., Ng, D., & Wu, E. (2010). Model specification and IPO performance: New insights from Asia. International Business and Finance, 24(1), 62-74.

Perera, W., & Kulendran, N. (2016). New evidence of short-run underpricing in Australian IPOs. Investment Management and Financial Innovations, 13(2), 99-108.

Rajan, R., & Servaes, H. (1997). Analyst following of initial public offerings. The Journal of Finance, 52(2), 507-529.

Ritter, J. R., & Welch, I. (2002). A review of IPO activity, pricing, and allocations. The journal of Finance, 57(4), 1795-1828.

Rock, K. (1986). Why new issues are underpriced. Journal of financial economics, 15(1-2), 187-212.

Sahoo, S., & Rajib, P. (2010). After market pricing performance of initial public offerings (IPOs): Indian IPO market 2002–2006. Vikalpa, 35(4), 27-44.

Tian, G. L. (2003). Financial Regulations, Investment Risks, and Determinants of the Chinese IPO Underpricing. (Working paper). Peking University Management School and London.

Unlu, E., Ferris, S. P., & Noronha, G. (2004). IPO underpricing over time: evidence from the UK. Applied Economics Letters, 11(1), 5-9.

Vithessonthi, C. (2008). Stock price performance of initial public offerings: The Thai experience. Journal of International Finance and Economics, 8(2), 30-43.

Welch, I. (1989). Seasoned offerings, imitation costs, and the underpricing of initial public offerings. The Journal of Finance, 44(2), 421-449.