ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ นวัตกรรม ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความยั่งยืนขององค์การ ของบริษัทผลิตสินค้าในประเทศไทย

Main Article Content

ชานน ชลวัฒนะ
ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การที่มีต่อนวัตกรรม ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความยั่งยืนขององค์การ และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความยั่งยืนขององค์การ ซึ่งประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารของบริษัทผลิตสินค้าในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 จำนวน 744 คน ใช้แบบสอบถามปลายปิดแบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างจากกลุ่มบริษัทดังกล่าว โดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ตอบกลับมาทั้งหมดจำนวน 290 ชุด คิดเป็นร้อยละ 38.98 จากแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด และใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมมติฐานด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง


        ผลการวิเคราะห์ พบว่า การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อนวัตกรรมและความยั่งยืนขององค์การ แต่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในขณะที่ นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและความยั่งยืนขององค์การ จึงทำให้การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การสามารถส่งอิทธิพลทางอ้อมให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและความยั่งยืนขององค์การได้โดยมีนวัตกรรมเป็นตัวแปรคั่นกลางอิทธิพลดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จนัญญา ไผทฉันท์. (2561). หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาเซียน: กรณีการขนส่งทางอากาศ. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(1), 55-74.

เนติมา นิจจันพันศรี และ พนม คลี่ฉายา. (2555). การสร้างแบบวัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทธุรกิจในประเทศไทย. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 5(2), 65-91.

บุรณิน รัตนสมบัติ. (2557). การพัฒนาตัวแบบเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา. (2550). กระบวนการปฏิรูปกิจการให้เพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยการปฏิบัติตามหลักไตรกับปิยะหรือ Triple Bottom Line และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, 2(พฤษภาคม), 31-35.

รดามณี พัลลภชนกนาถ. (2560). อิทธิพลของการจัดการโครงการและการจัดการความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อการจัดการคุณภาพ และผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2563). รายชื่อได้รับการรับรองระบบงาน. สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/buyguide.

สวัสดิ์ วรรณรัตน์. (2561). โมเดลสมการโครงสร้างของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร นวัตกรรมและผลการดำเนินการโซ่อุปทาน. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์, 14(1), 105-127.

Abdullar, M. M. B., & Tari, J. J. (2012). The Influence of Soft and Hard Quality Management Practices on Performance. Asia Pacific Management Review, 17(2), 177-193.

Alhaddi, H. (2015). Triple Bottom Line and Sustainability: A Literature Review. Business and Management Studies, 1(2), 6-10.

Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the Work Environment for Creativity Assessing the Work Environment for Creativity. The Academy of Management Journal, 39(5), 1154-1184.

Anderson, S. W., Daly, J. D., & Johnson, M. F. (1999). Why Firms Seek ISO 9000 Certification: Regulatory Compliance or Competitive Advantage?. Production and Operation Management, 8(1), 28-43.

Antony, J., Leung, K., Knowles, G., & Gosh, S. (2002). Critical Success Factors of TQM Implementation in Hong Kong Industries. International Journal of Quality & Reliability Management, 19(5), 551-66.

Arslan, M. C., & Kisacik, H. (2017). The Corporate Sustainability Solution: Triple Bottom Line. The Journal of Accounting and Finance, July 2017 (Special Issue), 18-34.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Bas, C. L., Mothe, C., & Thi, T. U. N. (2015). The Differentiated Impacts of Organizational Innovation Practices on Technological Innovation Persistence. European Journal of Innovation Management, 18(1), 110-127.

Chatzoglou, P., & Chatzoudes, D. (2018). The Role of Innovation in Building Competitive Advantages: An Empirical Investigation. European Journal of Innovation Management, 21(1), 44-69.

Clark, R. S. (2013). The Importance of Human Resource Managements’ Strategic Role in Organizational Sustainability. Doctor of Philosophy Dissertation, School of Business and Technology, Capella University.

Deming, W. E. (1982). Quality, Productivity and Competitive Position. Cambridge: MIT Center for Advanced Engineering Study.

Distanont, A., & Khongmalai, O. (2018). The Role of Innovation in Creating a Competitive Advantage. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41, 1-7.

Dhir, S. K., & Satpathy, B. (2016). Factors for Innovation in Banks of Sambalpur Town of Odisha. Splint International Journal of Professionals, 3(1), 90-98.

Dubey, R., & Gunasekaran, A. (2015). Exploring Soft TQM Dimensions and Their Impact on Firm Performance: Some Exploratory Empirical Results. International Journal of Production Research, 53(2), 371–382.

Elfaituri, A. A. A. (2012). An assessment of TQM Implementation, and the Influence of Organisational Culture on TQM Implementation in Libyan Banks. Doctor of Philosophy Dissertation, Faculty of Business, Education and Professional Studies, The University of Gloucestershire.

Elshaer, I. A., & Augustyn, M. M. (2016). Direct Effects of Quality Management on Competitive Advantage. International Journal of Quality & Reliability Management, 33(9), 1286-1310.

Erkul, M. (2017). Symbiotic Relationships among Innovations and Sustainable Practices: A Supply Chain Management Perspective. Doctor of Philosophy Dissertation, Business Administration, The University of Texas Rio Grande Valley.

Fahy, J. (2000). The Resource-Based View of the Firm: Some Stumbling-Blocks on the Road to Understanding Sustainable Competitive Advantage. Journal of European Industrial Training, 24(2), 94-104.

Flynn, B. B., Schroeder, R. G., & Sakakibara, S. (1995). The Impact of Quality Management Practices on Performance and Competitive Advantage. Decision Sciences, 26(5), 659-691.

Garza, F.A. (2013). A Framework for Strategic Sustainability in Organizations: A Three Pronged Approach. Journal of Comparative International Management, 16(1), 23-36.

Gomez, J., Salazar, I., & Vargas, P. (2016). Sources of Information as Determinants of Product and Process Innovation. PLoS ONE, 11(4), 1-15.

Guion, C. L. (2010). The Impact of TQM and Six Sigma Improvement Methodologies on Organizational Performance. Doctor of Philosophy Dissertation, School of Business and Technology, Capella University.

Guisado-Gonzalez, M., Wright, L. T., & Guisado-Tato, M. (2017). Product–Process Matrix and Complementarity Approach. J Technol Transf, 42, 441–459.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & R. E. Anderson. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspectives. (7th ed.). New York: Pearson Prentice Hall.

Handoko, B. L., Aryanto, R., & So, I. G. (2015). The Impact of Enterprise Resources System and Supply Chain Practices on Competitive Advantage and Firm Performance: Case of Indonesian Companies. Procedia Computer Science, 72, 122-128.

Harvard Business School. (2003). Managing Creativity and Innovation. Boston: Harvard Business School Press.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55.

Idris, F. (2011). Total Quality Management (TQM) and Sustainable Company Performance: Examining the Relationship in Malaysian Firms. International Journal of Business and Society, 12(1), 31-52.

Juran, J. M. (1988). On Planning for Quality. London: Collier Macmillan.

Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., & Gkana, V. (2015). Relationship between Quality Management, Innovation and Competitiveness. Evidence from Greek Companies. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(8), 1177-1200.

Kaynak, H. (2003). The Relationship between Total Quality Management Practices and Their Effects on firm Performance. Journal of Operations Management, 21(4), 405-435.

Kim, D. Y. (2010). The Impact of Quality Management Practices on Innovation. Doctor of Philosophy Dissertation, Sprott School of Business, Carleton University.

Kongpichayanond, P. (2013). Perceived Relationships among Knowledge Management, Total Quality Management and Organization Innovation Performance: A Thai Study. Doctor of Philosophy Dissertation, Faculty of the Graduate School, The University of Minnesota.

Kumar, M. P., Raju, N. V. S., & Kumar, M. V. (2016). Quality of Quality Definitions –An Analysis. International Journal of Scientific Engineering and Technology, 5(3), 142-148.

Lai, W. H., Lin, C. C., & Wang, T. C. (2015). Exploring the Interoperability of Innovation Capability and Corporate Sustainability. Journal of Business Research, 68, 867-871.

Lam, S. Y., Lee, V. H., Ooi, K. B., & Phusavat, K. (2012). A Structural Equation Model of TQM, Market Orientation and Service Quality. Managing Service Quality, 22(3), 281-309.

Lasalewo, T., Masruroh, N. A., Subagyo, Hartono, B., & Yuniarto, H. A. (2016). The Effect of Competitive Advantage and Human Advantage on Industrial Competitive Strategy (Case Study: SMIs in Gorontalo Province). Journal of Indonesian Economy and Business, 31(3), 307-324.

Lin, I. H. (2010). Users’ and Preparers’ Perception of Sustainability Reporting and Corporate Sustainability. Doctor of Business Administration Dissertation, H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship, Nova Southeastern University.

Long, C. S., Aziz, M. H. A., Kowang, T. O., & Ismail, W.K.W. (2015). Impact of TQM Practices on Innovation Performance among Manufacturing Companies in Malaysia. South African Journal of Industrial Engineering, 26(1), 77-85.

Loo, R., & Thorpe, K. (2000). Confirmatory Factor Analyses of the Full and Short Versions of the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. The Journal of Social Psychology, 140(5), 628-635.

McGrath, R. G. (2012). Five Ways to Ruin Your Innovation Process. Harvard Business Review. Retrieved June 10, 2019, from https://hbr.org/2012/06/five-ways-to-ruin-your-inno.

Montgomery, D. C., Jennings, C. L., & Pfund, M. E. (2011). Managing, Controlling, Improving Quality. New York: John Wiley & Sons Inc.

Nixon, J. M. (2016). Quality and Total Quality Management. Retrieved April 2, 2018, from www.referenceforbusiness.com/management/PrSa/Quality-and-Total-Quality-Management.html.

Omar, H. O. (2017). Transformational leadership in quality management. Graduate Research Thesis. The University of Montana.

Porter, M. E. (1998). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.

Phan, A. C., Abdallah, A. B., & Matsui, Y. (2011). Quality Management Practices and Competitive Performance: Empirical Evidence from Japanese Manufacturing Companies. International Journal of Production Economics, 133(2), 518-529.

Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2003). The Relationship between TQM Practices, Quality Performance, and Innovation Performance: An Empirical Examination. International Journal of Quality & Reliability Management, 20(8), 901-918.

Saeidi, P., Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, S. P., Nilashi, M., & Mardani, A. (2019). The Impact of Enterprise Risk Management on Competitive Advantage by Moderating Role of Information Technology. Computer Standards & Interfaces, 63, 67-82.

Saeidi, P. S., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S. P., & Saeidi, S. A. (2015). How does Corporate Social Responsibility Contribute to Firm Financial Performance? The Mediating Role of Competitive advantage, Reputation and Customer Satisfaction. Journal of Business Research, 68, 341-350.

Shahzad, F., Xiu, G. Y., & Shahbaz, M. (2017). Organizational Culture and Innovation Performance in Pakistan's Software Industry. Technology in Society, 51, 66-73.

Singh, P. J., & Smith, A. J. R. (2004). Relationship between TQM and Innovation: An Empirical Study. Journal of Manufacturing Technology Management, 15(5), 394-401.

Trott, P. (2008). Innovation Management and New Product Development. London: Pearson education.

Uzkurt, C., Kumar, R., Kimzan, H. S., & Eminoglu, G. (2013). Role of Innovation in the Relationship between Organizational Culture and Firm Performance: A Study of the Banking Sector in Turkey. European Journal of Innovation Management, 16(1), 92-117.

Vinayan, G. (2012). Impact of Total Quality Management (TQM) and Sun Tzu Art of War Strategies on Sustainable Competitive Advantage (SCA): A Study of Malaysian Manufacturing Industries. Doctor of Philosophy Dissertation, Faculty of Management, Multimedia University Malaysia.

Weierbach, K. L. (2015). HR Consultants: Enabling Small Business Leaders to Establish Sustainable Competitive Advantage. Doctor of Philosophy Dissertation, School of Business and Technology, Capella University.

Wijethilake, C. (2017). Proactive Sustainability Strategy and Corporate Sustainability Performance: The Mediating Effect of Sustainability Control Systems. Journal of Environmental Management, 196, 569-582.

Yeh, C. W. (2011). Soft Total Quality Management and Organization Sustainability: National Culture Implications. Doctor of Philosophy Dissertation, Organization Development, Benedictine University.

Yunis, M., Jung, J., & Chen, S. (2013). TQM, Strategy, and Performance: A Firm-Level Analysis. International Journal of Quality & Reliability Management, 30(6), 690-714.

Zahid, M., Ghazali, Z., & Rahman, H. U. (2016). Corporate Sustainability Practices and Reporting: A Case of Malaysian Real Estate Investment Trusts and Property Listed Companies. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2), 688-693.

Zehir, C., Ertosun, O. G., Zehir, S., & Muceldilli, B. (2012). Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 41, 273 – 280.

Zizlavsky, O. (2013). Past, Present and Future of the Innovation Process. International Journal of Engineering Business Management, 47(5), 1-8.