วิถีชีวิตในชุมชนอาคารชุด: กรณีศึกษาหมู่บ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

อจิรวดี เหลาอ่อน

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ได้เสนอชีวิตความเป็นอยู่อาศัยในอาคารชุดของหมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กฎระเบียบของชุมชนและการอยู่อาศัยกับชีวิตจริง ว่ากฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของชุมชนนั้น ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างไร และเพื่อศึกษาทำความเข้าใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นของการอยู่อาศัย และท่าทีของสมาชิกในชุมชนที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบในชุมชนอาคารชุด โดยใช้วิธีการศึกษาการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกในชุมชนบางส่วน การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนอาคารชุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ชุมชนเมือง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบของชุมชนให้มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ