บทปริทัศน์หนังสือ“ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน”

Main Article Content

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

บทคัดย่อ

“ทนายวัฒนธรรม: ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน” เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิธีการในทางกฎหมายกับเทคนิคทางกฎหมายที่ถูกนำเอามาใช้ในการปกป้องมรดกวัฒนธรรม ท้องถิ่น หนังสือดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ภาคด้วยกัน ภาคแรกกล่าวถึงสิทธิชุมชนกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ภาคที่สองได้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคที่สามได้กล่าวถึงกฎหมายผังเมืองกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ภาคที่สี่ได้รวบรวมเรื่องเล่าจากชุมชนและผู้นำท้องถิ่น และภาคที่ห้าได้บรรยายถึงสิทธิชุมชนตามกฎหมายไทยและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้พยายามหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ อันสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมที่นำไปสู่การริเริ่มอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมชุมชนในประเทศไทย จนทำให้ผู้อ่านได้รับทราบกรณีศึกษาและประเด็นทางวิชาการที่น่าสนใจเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยเกิดความร่วมมือและร่วมใจตอบสนองต่อปัญหาว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจารณ์หนังสือ