การประเมิน “เครื่องมือประเมิน” พิชิตความโกงของ ป.ป.ช. กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย

Main Article Content

Surapee Photisarach

บทคัดย่อ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2557 โดยป.ป.ช.คาดหมายให้เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยการประเมิน ITA จะนำคะแนนแต่ละส่วนที่ได้จากการประเมินมาแปลผลเป็นดัชนีด้านต่างๆ และประมวลผลจากคะแนนที่ได้จากดัชนีที่กำหนด 5 ด้านมาเป็นคะแนนที่นำมาจัดลำดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานที่รับการประเมิน


 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ารับการประเมินบทความนี้ต้องการ “ประเมิน” ให้เห็นว่าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของป.ป.ช.ไม่สามารถประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด จากการที่ผู้เขียนในฐานะผู้ประเมินโครงการดังกล่าวพบว่าอุปสรรคในการประเมินในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้น เครื่องมือประเมินในส่วนของแบบสอบถามประชาชนที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานนั้นมีการใช้ “ภาษา”ที่เข้าใจยากและเป็นคำถามเชิงลึกทำให้ประชาชนที่มีความรู้น้อยและติดต่อหน่วยงานผิวเผินไม่เข้าใจในคำถามจึงทำให้ได้รับคำตอบไม่ตรงกับความจริง และการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินเอกสารซึ่งไม่เหมาะในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ซึ่งในการการประเมินITAมีการตีความที่มุ่งให้ได้คะแนนมากกว่าการทำให้เกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรม ความโปร่งใสอย่างแท้จริงในองค์กร อีกทั้งการประเมินITA ในส่วนของท้องถิ่นมีการประเมินที่ขาดความต่อเนื่องเหตุเพราะการประเมินปีเว้นปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ไม่เกิดการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างแท้จริง บทความนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินที่ไม่สามารถสะท้อนความจริงในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

National Anti-Corruption Commission (Thailand). “แนวคิดและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ.” [Integrity & Transparency Tool (Integrity & Transparency) Assessment Government agencies]. National Anti-Corruption Commission (Thailand). Accessed February14, 2018 https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=8520&filename=info. (in Thai)

National Anti-Corruption Commission (Thailand). “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.” [Integrity and transparency in the operation of government agencies.Transparency Assessment: ITA]. National Anti-Corruption Commission (Thailand). Accessed February14, 2018. https://www.nacc.go.th/images/article/freetemp/article_20171214184321.pdf. (in Thai)

Office of the Royal Society. “จำนง กับ อารมณ์” [amender with moving] .Office of the Royal Society. Office of the Royal Society. Accessed February14, 2018. https://www.royin.go.th/?knowledges=amander-with-moving. (in Thai)

Srichawutai Kajorn. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [Integrity and Transparency (ITA) for the fiscal year 2018 for local government organizations] .N.p.: n.p., 2018) (in Thai)

“ป.ป.ช. ชี้คะแนนโปร่งใสไทยตกเพราะ เงื่อนไข ปชต” [Thai PM points out Thailand's transparency because of conditions]. BBCNEWS.entry posted January 25, 2016. https://www.bbc.com/thai/thailand-38741044 (Accessed February 10, 2018). (in Thai)

Thailand Development Research Institute (TDRI). สมการคอรัปชั่น แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาร ในสังคมไทย [Correction equation for solving multiple problems in Thai society] .2nd edition. Bangkok: The Good Book Printing and Packaging Co., Ltd., 2018. (in Thai)