การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่ง

Main Article Content

Supathida Sooksai
Kittipot Sooksai

บทคัดย่อ

หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2557 และ         ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ในเวลาต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นโยบายหนึ่งในสิบเอ็ดประการที่สำคัญ คือ นโยบายในด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นผลให้มีการออกกฎหมายใหม่และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายเรื่อง โดยมุ่งหมายให้กฎหมายมีความทันสมัย เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาประเทศต่อไป ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหนึ่งในบรรดากฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพื่อให้บทบัญญัติในส่วนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และทำให้การบังคับคดีตาม  คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Auen Khunkaew. การบังคับคดีแพ่ง. [Civil Execution]. Bangkok: Krung Siam Publishing Company Limited, 2017. (in Thai)

Jaran Phakdeethanakun. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี. [Civil Procedure Law on Execution]. Bangkok: Krung Siam Publishing Company Limited, 2018. (in Thai)

Kanokwan Janjue. “ปัญหาความล่าช้าในการบังคับคดีแพ่งหลังการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด”. [Problems concerning delay in civil execution after seizing property to sell by auction]. Master of Law, Private Law, Faculty of Law, Thammasat University, 2013. (in Thai)

Office of the Council of State. “ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ 2 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560”. [Table comparing the provisions of characteristics 2, enforcement of judgement or order According to the original Civil Procedure Code and the Civil Procedure Amendment Act (No. 30) B.E. 2560]. Accessed May 16, 2019. https://www.krisdika.go.th (in Thai)

Office of the Official Information Commission. “สรุปย่อการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”. [Summary of the policy statement of the Cabinet (General Prayut Chan-ocha, Prime Minister), to the National Legislative Assembly]. Accessed May 16, 2019. https://www.oic.go.th (in Thai)

Phairot Vayudhya. คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป. [Explanation of Civil Procedure Law, Part 1 General Chapter]. Bangkok: Phon Siam Printing (Thailand) Company Limited, 2008. (in Thai)

Seni Pramoj. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 2 (ภาคบริบูรณ์). [Civil and Commercial Code, Legal and Debt Acts, Volume 2 (Full Region)]. Bangkok: Auksorasat Printing, 1977. (in Thai)