กลไก Solidarity Mechanism ภายใต้กระบวนการยุติธรรมของฟีฟ่า

Main Article Content

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการกลไก Solidarity Mechanism ของฟีฟ่าที่ถูกนำมาใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลสากลและวิเคราะห์ข้อพิพาทระหว่างสโมสรกีฬาฟุตบอลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ให้การฝึกสอน เหตุว่าฟีฟ่ามีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกลไกส่งเสริมสนับสนุนความถูกต้องชอบธรรมและความเป็นธรรมในวงการกีฬาฟุตบอลสากล ในลักษณะที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บรรดาสมาชิกทั้งที่เป็นสมาชิกสหพันธ์กีฬาฟุตบอลระดับภูมิภาคหรือสมาชิกที่เป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลระดับชาตินำกลไก Solidarity Mechanism ของฟีฟ่าตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 21 แห่งระเบียบของฟีฟ่าว่าด้วยสถานะของนักกีฬาฟุตบอลและการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลข้ามสโมสรมาปรับใช้ ดังนี้สิทธิในโยกย้ายถิ่นฐานของนักกีฬาฟุตบอลจึงอาจเผชิญกับเงื่อนไขบางประการที่เกิดจากการดำเนินกลไกของฟีฟ่าเช่นว่านี้ ขณะที่หลักเกณฑ์ที่ริเริ่มให้มีกิจกรรมเพื่อการบริหารปกครองกีฬาฟุตบอลให้ถูกต้องชอบธรรมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ฟีฟ่าในฐานะที่เป็นองค์กรบริหารปกครองกีฬาฟุตบอลสูงสุดก็ได้พยายามพัฒนากฎระเบียบมาตรฐานกิจกรรมกีฬาฟุตบอลในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับขจัดความไม่สมดุลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างบรรดาสโมสรกีฬาฟุตบอล เมื่อการส่งเสริมสนับสนุนความถูกต้องชอบธรรมในวงการกีฬาฟุตบอลได้รับการพัฒนาขึ้น การนำเอากลไก Solidarity Mechanism ของฟีฟ่ามาบังคับใช้จึงเป็นความท้าทายประการหนึ่งในการสร้างสมดุลการแข่งขันระหว่างบรรดาสโมสรกีฬาฟุตบอลในด้านการลงทุนทางการเงินเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและ ความถูกต้องชอบธรรมในการโอนย้ายนักกีฬาฟุตบอลข้ามสโมสร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Blackshaw, Ian, & Boris Kolev. "Irregularity of solidarity or solidarity in the irregularity: the case against the applicability of the FIFA solidarity mechanism only to international transfers.” The International Sports Law Journal, no. 3-4, July-Oct. (2009).

Blanpain, Roger. The legal status of sportsmen and sportswomen under international, European and Belgian national and regional law. The Hague ; New York : Kluwer Law International, 2003.

Boillat, Camille & Poli, Raffaele. Governance Models Across Football Associations and Leagues. Neuchâtel: Centre International d’Etude du Sport, 2014.

Brennan, D. Terence. “Overcompensation: the battle for training compensation and solidarity in United States Soccer.” The International Sports Law Journal 16, (2017).

Center for the Law and Economics of Sport & KEA European Affairs. “KEA – CDES: Study on the economic and legal aspects of transfers of players.” Accessed August 2, 2022 https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/cons-study-transfers-final-rpt.pdf.

Czarnota, A. Paul. "FIFA Transfer Rules and Unilateral Termination Without "Just Cause".” Berkeley Journal of Entertainment & Sports Law 2, no.1 (2013).

de Weger, Frans. “Training compensation and the relevance of a valid waiver.” The International Sports Law Journal 13, (2013).

Downey, Blair. "The Bosman Ruling: European Soccer - Above the Law.” Asper Review of International Business and Trade Law 1, (2001).

Fédération Internationale de Football Association. “Circular no. 769 Revised FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players.” Accessed August 2, 2022 https://digitalhub.fifa.com/m/52905820e6b2bd01/original/dml3hvtpgzmjkbn5hixd-pdf.pdf.

Fédération Internationale de Football Association. “Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players.” Accessed August 2, 2022 https://digitalhub.fifa.com/m/346c4da8d810fbea/original/Commentary-on-the-FIFA-Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-Edition-2021.pdf.

Fédération Internationale de Football Association. “Decision of the Single Judge the sub-committee of the Dispute Resolution Chamber (DRC) Passed on 6 August 2020, regarding solidarity contribution for the transfer the player Ante Rebić.” Accessed August 3, 2022 https://digitalhub.fifa.com/m/572818f68d06ab36/original/piln3rvdkm2o8krkhfri-pdf.pdf.

Fédération Internationale de Football Association. “FIFA Statutes May 2022 edition.” Accessed August 3, 2022 https://digitalhub.fifa.com/m/3815fa68bd9f4ad8/original/FIFA_Statutes_2022-EN.pdf.

Fédération Internationale de Football Association. “Football Tribunal.” Accessed August 4, 2022 https://www.fifa.com/legal/football-tribunal.

Fédération Internationale de Football Association. “Judicial bodies.” Accessed August 2, 2022 https://www.fifa.com/en/legal/judicial-bodies.

Fédération Internationale de Football Association. “Procedural Rules Governing the Football Tribunal Edition June 2022.” Accessed August 4, 2022 https://digitalhub.fifa.com/m/3a9aa6b9f55f48af/original/Procedural-Rules-Governing-the-Football-Tribunal-Edition-June-2022.pdf.

Fédération Internationale de Football Association. “Regulations on the Status and Transfer of Players March 2022 edition.” Accessed August 2, 2022 https://digitalhub.fifa.com/m/1b47c74a7d44a9b5/original/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-March-2022.pdf.

Fédération Internationale de Football Association. “Update from FIFA on the Recommendations of the FIFA Human Rights Advisory Board.” Accessed August 3, 2022 https://media.business-humanrights.org/media/documents/ot4pzfavdz5vjxbopxzq.pdf.

Football Association of Ireland. “FIFA Solidarity and Compensation Payments.” Accessed August 3, 2022 https://www.fai.ie/domestic/governance/fifa-solidarity-and-compensation-payments.

Foulkes, George. Football governance: business and values. Strasbourg Cedex: Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2021.

Hoey, Sam and Peeters, Thomas and Principe, Francesco. “The transfer system in European football: a pro-competitive no-poaching agreement?.” Tinbergen Institute Discussion Paper 2020-034/VII, (2020).

Hylton, J. Gordon. "How FIFA Used the Principle of Autonomy of Sport to Shield Corruption in the Sepp Blatter Era.” Maryland Journal of International Law 32, no.1 (2017).

International Olympic Committee. “What is free transfer in football.” Accessed August 6, 2022 https://olympics.com/en/featured-news/what-is-free-transfer-in-football.

Késenne, Stefan. The economic theory of professional team sports: an analytical treatment. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2007.

Laskowski, Jakub. “Solidarity compensation framework in football revisited.” The International Sports Law Journal 18, (2018).

LawInSport. “A Guide to Training Compensation and Solidarity Payments In Football.” Accessed August 2, 2022 https://www.lawinsport.com/topics/item/a-guide-to-training-compensation-and-solidarity-payments-in-football.

Mohsen Parsa. “FIFA Player Transfers 101: Training Compensation, Solidarity Payments & Calculations.” Accessed August 4, 2022 https://www.parsalaw.com/fifa-player-transfers