การซ้อนทับกันของกฎหมายในยามสันติและกฎหมายในการขัดกันทางอาวุธจากการใช้เทคโนโลยีในการขัดกันทางอาวุธระหว่างรัสเซียและยูเครน

Main Article Content

ดามร คำไตร

บทคัดย่อ

การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่ใกล้ชิดกับชีวิตของบุคคลทั่วไปมากขึ้น เช่น การโจมตีทางไซเบอร์พร้อมกับการทำสงครามตามรูปแบบทั่วไป การใช้อากาศยานไร้คนขับในการต่อสู้ และการใช้ระบบ GPS ร่วมกับอาวุธต่อต้านรถถังแบบนำวิถี ส่งผลต่อคำถามในการศึกษาวิจัยในงานนี้คือ การใช้งานเทคโนโลยีที่มีลักษณะการใช้งานร่วมกันระหว่างพลเรือนและทหารส่งผลต่อการปรับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างไร และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังสามารถ ปรับใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียได้หรือไม่ อย่างไร


ผลการศึกษาพบว่าแม้จะมีความซ้อนทับของพื้นที่การใช้งานเทคโนโลยีที่มีลักษณะ การใช้งานร่วมกันระหว่างพลเรือนและทหารแต่ไม่ได้สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังสามารถใช้บังคับกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียได้ แต่การใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผลนั้น จะต้องมีการบูรณาการนำกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแต่ละประเภทมาพิจารณาประกอบ โดยไม่ใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเป็นเอกเทศแยกออกจากกฎหมายในยามสันติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Allegretti, Aubrey and Jolly, Jasper. “UK imposes sanctions on Roman Abramovich over ‘clear’ links to Putin.” The Guardian online. March 10, 2022. Accessed March 16, 2022. https://www.theguardian.com/world/ 2022/mar/10/uk-imposes-sanctions-on-roman-abramovich-over-clear-links-to-putin.

Boothby, William. “Some legal challenges posed by remote attack.” International Review of the Red Cross. Volume 94 Number 886. 2012.

Boothby, William. Weapons and the Law of Armed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Buchan, Russell and Tsagourias, Nicholas . “Ukranian ‘IT Army’: A Cyber Levée en Masse or Civilians Directly Participating in Hostilities?” European Journal of International Law. March 9, 2022. Accessed April 9, 2022. https://www.ejiltalk.org/ukranian-it-army-a-cyber-levee-en-masse-or-civilians-directly-participating-in-hostilities/?fbclid=IwAR1I L6iWjPKOUQQ4QUvOj3G3aDWK2g7W4BxyQumJLFoweDtP3YHpiT40wkU.

Collier, Basil. The Battle of the V-Weapons. Morley: The Elm field Press, 1976.

Crawford, Emily. “Armed Ukraine Citizens: Direct Participation in Hostilities, Levee en Masse, or Something Else?” European Journal of International Law. March 1, 2022. Accessed June 10, 2022. https://www.ejiltalk.org/armed-ukrainian-citizens-direct-participation-in-hostilities-levee-en-masse-or-something-else/.

Dangwal, Ashish. “24 Countries From Europe & Asia Request For Turkish Bayraktar TB2 Drones; Baykar Launches New Drone Prototype.” The EurAsian Times. September 1, 2022. Accessed September 5, 2022. https://eurasiantimes.com/24-countries-from-europe-baykar-launches-new-drone-prototype/.

Dinstein, Yoram. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. New York: Cambridge University Press, 2010.

Goward, Dana. “When will Russia attack GPS? Interview with former CIA Analyst George Beebe.” GPS world. February 24, 2022. Accessed March 15, 2022. https://www.gpsworld.com/when-will-russia-attack-gps-interview-with-former-cia-analyst-george-bebee/.

Hanckaerts, Jean-Marie and Doswald-beck, Louise. Customary International Humanitarian Law: Volume I Rules. New York: Cambridge University Press, 2009.

Hitchens, Theresa. “Local Russian GPS jamming in Ukraine hasn’t affected US Support ops, sofar.” Breaking Defense. March 1, 2022. Accessed March 16, 2022. https://breakingdefense.com/2022/03/local-russian-gps-jamming-in-ukraine-hasnt-affected-us-support-ops-so-far/.

Howell, Elizabeth. “How Russia's GPS satellite signal jamming works, and what we can do about it.” www.space.com. April 14, 2022. Accessed April 30, 2022. https://www.space.com/gps-signal-jamming-explainer-russia-ukraine-invasion.

Humphries, Matthew. “Ukraine’s ‘IT Armey’ Is Attempting to Take Russia’s GPS System offline.” PCMag.com. March 4, 2022. Accessed March 16, 2022. https://sea.pcmag.com/security/49324/ukraines-it-army-is-attempting-to-take-russias-gps-system-offline.

ICJ, 1996 Legality of the Threats or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996.

Melzer, Nils. Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. Geneva: ICRC, 2009.

Messier, Doug. “Russia Threatens to Destroy U.S. GPS Satellite Constellation.” Parabolic ARC. December 1, 2021. Accessed March 15, 2022. http://www.parabolicarc.com/2021/12/01/russia-threatens-to-destroy-u-s-gps-satellite-constellation/.

Pictet, Jean. Humanitarian Law and the Protection of War Victims. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

Pitrelli, Monica Buchanan. “Hacktivist group Anonymous is using six top techniques to ‘embarrass’ Russia.” www.cnbc.com. July 28, 2022. Accessed August 11, 2022. https://www.cnbc.com/2022 /07/28/ how-is-anonymous-attacking-russia-the-top-six-ways-ranked-.html.

Saini, Ankur and Santos, Roberto. “Hermetic Wiper: A detailed analysis of the destructive malware that targeted Ukraine.” Malwarebytes Labs. March 4, 2022. Accessed March 10, 2022. https:// blog.malwarebytes.com/threat-intelligence/2022/03/ hermeticwiper-a-detailed-analysis-of-the-destructive-malware-that-targeted-ukraine/.

Schlange, Eric, “Zwifters, Zwift, and Russia’s Invasion of Ukraine.” Swift insider. March 10, 2022. Accessed June 10,2022. https://zwiftinsider.com/ukraine/.

Simonite, Tom. “How Starlink Scrambled to Keep Ukraine Online.” Wired. May 11, 2022. Accessed August 15, 2022. https:// www.wired.com/story/starlink-ukraine-internet/.

สุรชาติ บำรุงสุข. “สังคมไทยและสงครามยูเครน.” มติชนออนไลน์. 15 มีนาคม 2565. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565. https://www.matichon.co.th/columnists /news_3234801.