Vol. 10 No. 1 (2019): January - June

คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความมุ่ง มั่นในการจะผลิต
วารสารทางวิชาการ “ฟ้าเหนือ” ซึ่งเป็นวารสารที่มุ่งเน้นนำเสนอบทความวิชาการ
ลักษณะต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ภาษาและภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา ภูมิปัญญา วรรณกรรม คติชนวิทยา ประเพณี วัฒนธรรม
และการจัดทางการวัฒนธรรม ให้ปรากฏและเป็นที่ยอมรับจากวงวิชาการระดับชาติ
“ฟ้าเหนือ” ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการที่ได้ส่งบทความมาตีพิมพ์
จำนวน 6 เรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นบทความเรื่อง สารัตถะของวรรณกวีอุบัติการณ์
โลก: กรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ปี 2561 ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาบทกวีที่มีเนื้อหา
อันเนื่องมาจากปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทีมหมู่ป่าอคาเดมีได้
หลงติดอยู่ในถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม
ซึ่งสะท้อนให้เห็นความคิดความเชื่อและความหวังของผู้คนที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ส่วนบทความเรื่อง อคติในวรรณกรรมไทยเรื่องสังข์ทองตอนท้าวสามนต์
ให้ลูกเขยหาเนื้อหาปลานั้นก็ได้นำเสนอแง่มุมในการวิเคราะห์-วิจารณ์ทางวรรณคดี
ที่แหลมคมและน่าสนใจ เช่นเดียวกับ บทความเรื่อง การใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์
ขันในนิทานพื้นบ้านขนาดสั้น “เจี้ยก้อม” ที่แม้จะเป็นเพียงการศึกษาด้านการใช้
ภาษาในวรรณกรรมท้องถิ่นของคนภาคเหนือ แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถรับรู้
ถึงวิถีชีวิต คา่ นิยมและโลกทัศนข์ องคนลา้ นนาที่สอดแทรกอยู่ในวรรณกรรม “เจี้ยก้อม”
ได้เป็นอย่างดี บทความเรื่อง การเรียนรู้ความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโดยกิจกรรมการอ่านและการแสดงละครจากนิทานพื้นบ้านแบบทวิภาษา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงราย เป็นบทความจากงานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการที่มุ่งเน้น เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ของทักษะทางภาษาโดยใช้องค์ความ
รู้จากนิทานพื้นบ้านเป็นฐาน ก็มีความน่าสนใจมิใช่น้อย ทั้งในแง่ของการนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ประกอบกับการศึกษานิทานพื้นบ้านแล้วนำมาต่อย
อดเป็นการแสดงละครเพื่อการเรียนรู้ภาษา ส่วนบทความวิจัยอีกเรื่องคือ คำลักษณ
นามภาษาจีนที่ใช้กับคำศัพท์หมวดสัตว์ ก็ได้มุ่งเน้นที่จะนำเสนอการศึกษาคำลัก
ษณนามในภาษาจีนที่ใช้กับคำศัพท์หมวดสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในด้านการวิเคราะห์หลัก
การใช้ นับเป็นบทความที่เปิดโลกการใช้คำศัพท์ภาษาจีนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
บทความสุดท้ายเป็นบทความปริทัศน์หนังสือในชื่อเรื่อง “มอญซ่อนสยาม”
ของบุญยงค์ เกศเทศ นักวิชาการด้านคติชนวิทยา ผู้อุทิศทั้งชีวิตให้แก่การลงพื้นที่
ศึกษาวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งในแต่ต่างประเทศมาโดยตลอดกว่าสามทศวรรษ
บรรณาธิการขอขอบพระคุณนักวิชาการที่เมตตาส่งผลงานข้างต้นมาตีพิมพ์
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ฟ้าเหนือ” ฉบับนี้จะเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิชาการ
และเปน็ สะพานเชื่อมโลกของผูที้่สนใจ “มนุษยศาสตร” ให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ซึ่งกันและกันตลอดไป

Published: 2019-07-24