บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

สมหมาย อ่ำดอนกลอย

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อ่ำดอนกลอยส. (1). บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), 1-8. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55490
Section
Academic article