Published: 2016-04-26

ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อุทุมพร ศตะกูรมะ, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ, ชุมพล เสมาขันธ์

129-138

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อุรา วงศ์ประสงค์ชัย, สุวารีย์ วงศ์วัฒนา, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ

139-148