โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 17

Main Article Content

ลำพึง นุ่มนิ่ม
ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์
ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 17 และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 17 จำนวน 469 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 17 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากผลการตรวจสอบค่าสถิติ ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 28.97 p เท่ากับ 0.14 ที่องศาอิสระ เท่ากับ 22 ค่าดัชนีความสอดคล้อง : GFI เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว : AGFI เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีของกำลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ : RMR เท่ากับ 0.005 ค่าความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.60 ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวน ในตัวแปรประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการ ที่ 17 ได้ร้อยละ 73 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคือ ความรับผิดชอบ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยความรับผิดชอบมีอิทธิพลโดยรวมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด

 

A causal  relationship  model  that  influencing  performance of  educational  personnel  in  the  educational service area office. Inspection region 17

The objectives of this research were to creating a causal relationship model that influence performance efficiency of educational personnel under the educational Service Area office, Inspection region 17. and inspecting the accordance of model and empirical data. The samples used for this study were 469 educational personnel under the educational Service Area office, Inspection region 17. The variables used for this research consisted of four latent variables: responsibility, achievement motivation, the job satisfaction and performance efficiency. The tools used for this research were 5 levels of rating scale questionnaires. Path analysis was used for data analysis.

The result of the research found that the causal relationship model that influence performance efficiency of educational personnel under the educational Service Area office, Inspection region17, had a positive accordance with the empirical data, considering from statistic inspection, chi-square test = 28.97, p = 0.14 at df = 22, Goodness of Fit Index : GFI = 0.99, the adjusted Goodness of Fit Index : AGFI of 0.97, Root of Mean Square Residuals : RMR of 0.005, the deviation value in form of standard score was 2.60. The deviation in efficient variables could be explained by model variables toward the personnel operation under the educational service area office, inspection region 17 at 73%. It was found that responsibility had totally the most influence to the performance efficiency among variables included responsibility, achievement motivation and the job satisfaction.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นุ่มนิ่มล., วรอินทร์ช., & ใบกุหลาบป. (1). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 17. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), 23-36. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55493
Section
Research Article