การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Main Article Content

อมรรัตน์ พึ่งน่วม
สุขแก้ว คำสอน
วิราพร พงศ์อาจารย์

Abstract

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานและสภาวะแวดล้อมของโครงการ  ประเมินกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการและประเมินผลผลิตของโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของ CPO’S Evaluation Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้คือครูผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 126 คนและนักเรียนจำนวน 397 คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการประเมินพบว่าด้านปัจจัยพื้นฐานและสภาวะแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นครูผู้รับผิดชอบโครงการในภาพรวมและรายข้อมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบก่อนดำเนินโครงการและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือโรงเรียนมีการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจน ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบโครงการในภาพรวมและรายข้อมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือปริมาณอาหารเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือโรงเรียนได้จัดเวลาให้นักเรียนและครูได้ออกกำลังกายร่วมกัน ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน  ในภาพรวมและรายข้อมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคืออาหารที่จำหน่ายให้กับนักเรียนมีความสะอาดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือโรงเรียนมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเงิน ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบโครงการในภาพรวมและรายข้อมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือนักเรียนรู้วิธีการป้องกันสารเสพติด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของโครงการและด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมและรายข้อมีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือนักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือนักเรียนมีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ

 

The Evaluation of Health Promoting School Project in Secondary Evaluation Service Area Office 39

The Evaluation of Health Promoting School Project  in secondary education service area office 39. The object of this research were to evaluate context , process and  outcome by using “CPO” CPO’S Model. The samples of this research were 126 teachers that work in the school and 397 students that study in the Office of Secondary Education Area 39 in Uttaradit and Phitsanulok. The instrument was a questionnaire with rating scales. The data were analyzed by Mean and Standard Deviation.

The Result:

1. The results of context in the options of teachers was in high level and passed the standard. When we considered by the list, the highest of Mean was the list about to announce the objective before to evaluate the project. And the lowest of Mean was the list about the running of the school in this project was very clear.

2. The results of process in the options of teachers was in high level and passed the standard. When we considered by the list, the highest of Mean was the list about the food were prepared for the students enough. And the lowest was the list about the times table that can makes the students and the teacher to exercise together. 

3. The results of process in the options of students was in high level and passed the standard. When we considered by the list, the highest of mean was the list about the food that were sold to the students was very heath and clean. And the lowest was the list about the scholarship to help the students.

4. The results of outcome the options of teachers was in high level and passed the standard. When we considered by the list, the highest of mean was the list about the knowledge of the student to protect themselves from addictive substance. And the lowest was the list about the satisfaction in this project of the community.

5. The results of outcome the options of students was in high level and passed the standard. When we considered by the list, the highest of mean was the list about the weight and height of the student with following the standard. And the lowest was the list about the student makes themselves into a good health reasonably.  


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พึ่งน่วมอ., คำสอนส., & พงศ์อาจารย์ว. (1). การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), 8-22. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55491
Section
Research Article