คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

วิวิศนา ทับทิม
อุษณีย์ เส็งพาณิช
บุษบา หินเธาว์

Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก และเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลกจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 246 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที(t-test) การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (0ne-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ด้านความสุภาพ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความเชี่ยวชาญ ด้านการเข้าถึงบริการได้ ด้านความกระตือรือร้น และด้านความเข้าใจลูกค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ และอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Service Quality of Revenue official  Arunyik Municipality, Phitsanulok Province

This research aims to study of service quality of Revenue official  Arunyik Municipality, Phitsanulok province and compare them in terms of gender, education, and occupation. The population includes 638 elderly and 246 persons were sampled by systematic random sampling. Data analysis included Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, t-test (Independent Sample t-test),  The F-Test (One way ANOVA) And test different methods of Scheffe pair (Scheffe's Method)..

The research result were that users of the service quality of Revenue official  Arunyik Municipality, Phitsanulok province. Opinion on the quality of service  overall, a good level. Sort is descending  the courtesy, the communication, expertise,  access to the service, the enthusiasm and understanding the customer. Test results showed that the hypothesis, Users with different gender and occupation opinion on the service quality of Revenue official Arunyik Municipality, Phitsanulok province did not different statistically. However, users with different levels of education. Opinion on the service quality of Revenue officer different statistically at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทับทิมว., เส็งพาณิชอ., & หินเธาว์บ. (1). คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), 90-99. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55500
Section
Research Article