การสร้างแบบทดสอบวัดความพร้อมด้านการฟัง สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดอำเภอพบพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

Main Article Content

ศศิธร บุญญเขตต์
วิราพร พงศ์อาจารย์
พวงทอง ไสยวรรณ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างแบบทดสอบวัดความพร้อมด้านการฟัง สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดอำเภอพบพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (2) หาคุณภาพของแบบทดสอบ (3) สร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) ของแบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 จำนวน 100 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ได้แก่ เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 จำนวน 350 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบทดสอบวัดความพร้อมทางด้านการฟัง สำหรับเด็กปฐมวัย ที่สร้างขึ้นมีจำนวน 28 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ (1) ความเข้าใจเสียงธรรมชาติ มี จำนวน 5 ข้อ (2) การจำแนกเสียง พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ มี จำนวน 8 ข้อ (3) ความเข้าใจความหมายของคำ มี จำนวน 9 ข้อ (4) ความเข้าใจความหมายของประโยค มี จำนวน 6 ข้อ

2. แบบทดสอบความพร้อมด้านการฟัง สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดอำเภอพบพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ( IOC ) ระหว่าง .60 – 100 มีค่าความยาก รายข้อ ระหว่าง 0.53 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง .199 ถึง .452 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .7731

3. คะแนนเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความพร้อมด้านการฟังสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดอำเภอพบพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีช่วงคะแนนทีปกติอยู่ระหว่าง T22 ถึง T74

 

Construction of measuring preparing listening readiness tests for preschoolers of schools attached to Phop Phra district, Tak educational service area office 2

The purposes of this research were (1) to construction of measuring preparing listening readiness tests for preschool  of schools attached to Phop Phra district, Tak educational service area office 2 (2) to define the quality of tests (3) to construct norm of tests. The sample of construct and define the quality include 100 preschool in academic year 2012 and norm include 350 preschool in academic year 2012

The research findings revealed that

The measuring preparing listening readiness tests for preschool 28 item divided into 4 aspects. The first 5 item understand the nature (2) 8 item classification of the consonants, vowel and tones (3) 9 item comprehension the meaning of word (4) 6 item comprehension the meaning of sentence

The measuring preparing listening readiness tests for preschool  of schools attached to Phop Phra district, Tak educational service area office 2 has content validity by expert evaluation IOC were in the range 0.60-100 difficulty were in the range 0.53 - 0.78 discrimination were in the range .199 - .452 item reliability .7731

Norm scores of the measuring preparing listening readiness tests for preschoolers  of schools attached to Phop Phra district, Tak educational service area office 2 T-scores were in the range T22- T74.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญญเขตต์ศ., พงศ์อาจารย์ว., & ไสยวรรณ์พ. (1). การสร้างแบบทดสอบวัดความพร้อมด้านการฟัง สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดอำเภอพบพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), 37-48. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55496
Section
Research Article