ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

อุทุมพร ศตะกูรมะ
ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ
ชุมพล เสมาขันธ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมและเพื่อเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 848 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 272 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) และแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเด็นต่อไปนี้ คือ ความต้องการสวัสดิการสังคม 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพอนามัย 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านที่อยู่อาศัย 4) ด้านการมี งานทำ มีรายได้และสวัสดิการแรงงาน 5) ด้านความมั่นคงทางรายได้ 6) ด้านนันทนาการ และ 7) ด้านบริการสังคมทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test (Independent Sample t-test) และค่า F-test (One Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องด้านการมีงานทำ มีรายได้และสวัสดิการแรงงานมากที่สุด ด้านอื่นๆ นั้น ผู้สูงอายุมีความต้องการระดับมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ และสถานภาพการสมรสต่างกันมีความต้องการสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คำสำคัญ : ความต้องการสวัสดิการสังคม, ผู้สูงอายุ


Social Welfare Needs of The Elderly in Boepho Subdistrict, Nakhonthai District, Phitsanulok Province

The purposes of this study were study needs of the elderly for social welfare in Boepho Subdistrict, Nakhonthai District, Phitsanulok Province and to compare them in terms of gender, age, education attainment, marriage status, occupation and income per month. The population includes 848 elderly and 272 persons were sampled by systematic random sampling. Collecting data by question naire with check list and rating scale. The five level rating scale asked for needs of social welfare in 7 types of needs includes 1) health 2) education 3) residence 4) job opportunities, earnings and labor welfare 5) stability of income 6) recreations and 7) social services in general. The data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent Sample t-test) and The F-test (One way ANOVA).

The research result were that the needs for social welfare of the elderly in general was high. Considering each type of needs, it showed that the highest was the need for job opportunities. The other types were high. The comparing result of the elderly’ s needs for social welfare in different genders and marriage status were not different while comparision of the elderly’s needs in different educational level, occupation and income per month were different at .05 level of significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศตะกูรมะอ., จิตต์การุญผ., & เสมาขันธ์ช. (1). ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), 129-138. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU/article/view/55514
Section
Research Article