วัตถุประสงค์       

                     1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

                     2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ บริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

Published: 2018-04-17

การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม

อานิส พัฒนปรีชาวงศ์; อับดุลอาซิส แวนาแว, มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ

89-92