การจัดการด้านการตลาดรถยนต์มือสองเพื่อตอบสนองความต้องการและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ผู้แต่ง

  • มนูญ พรหมลักษณ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

คำสำคัญ:

การตลาด รถยนต์มือสอง ความต้องการ การตัดสินใจ

บทคัดย่อ

จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการจัดการด้านการตลาดรถยนต์มือสองเพื่อตอบสนองความต้องการและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขาย ด้านกระบวนการและด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ เพื่อเปรียบเทียบความต้องการและการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริโภคที่สนใจรถยนต์มือสองและผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์อยู่แล้ว ในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test และ ค่า F-test

ผลการวิจัยพบว่า1.ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีอายุระหว่าง 30-41ปี รองลงมา มีอายุระหว่าง 41-50ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาปริญญาโท อาชีพ พนักงานบริษัท รองลงมาเป็นข้าราชการ รายได้ 15,001-20,000.- รองลงมา 20,001-30,000.-บาท 2. ปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการและการตัดสินใจของผู้บริโภคได้แก่ การเช่าซื้อของสถาบันการเงินที่ไม่ยุ่งยากในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการไม่มีเงินดาวน์ ด้านผลิตภัณฑ์และราคาจะมีระดับค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ส่วนระดับค่าเฉลี่ยมากได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกระบวนการ ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านสถานที่และด้านบุคลากร ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-15