รูปแบบ และการจัดการองค์กรการตลาดผลไม้ ในนิคมอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ผู้แต่ง

  • วิภาดา ปวรธนานุกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
  • บรรพต วิรุณราช มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

รูปแบบและการจัดการองค์กรการตลาดผลไม้, กระบวนการการจัดการองค์กร, ปัจจัยองค์ ประกอบในการจัดการองค์กรการตลาดผลไม้

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการองค์กรและปัจจัยองค์ประกอบในการจัด การองค์กรตลาดผลไม้ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาขายที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือจังหวัดปัตตานีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรีแล้วทำการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกผู้ประกอบ การในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจำนวน 30 รายและเกษตรกรผลไม้จากจังหวัดปัตตานี 9 รายโดย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการตีความและนำผลการศึกษาไปทดลองโดยการให้เกษตรจากจังหวัดปัตตานีนำผลไม้มาขายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและประเมินผลจากการทดลองในครั้งนี้เพื่อหารูปแบบและการจัดการองค์กรตลาดผลไม้

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการการจัดการองค์กรแบ่งเป็น 2 องค์กร ได้แก่องค์กรตลาดผลไม้จังหวัด ปัตตานีและองค์กรตลาดผลไม้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเมื่อจังหวัดปัตตานีขอความอนุเคราะห์สถานที่จำหน่ายผลไม้มาที่ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครก็จะประสานขอความร่วมมือไปยัง             ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในรูปแบบทั้ง 4 แบบได้แก่ 1. องค์กรตลาดผลไม้แบบ Farm to Factory 2. องค์กรตลาดผลไม้ตลาดนัดส่วนกลาง 3. องค์กรตลาดผลไม้ตลาดนัดโรงงานและ 4. องค์กร ตลาดผลไม้ตลาดรับคำสั่งซื้อจากนั้นผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนัดหมายวัน เวลา จำนวน และชนิดผลไม้และตกลงราคาส่งหน้าโรงงานแจ้งแก่เกษตรจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมาย เมื่อทราบวัน เวลา ที่แน่ชัด ชนิดผลไม้ ราคา จำนวนผลไม้ ก็จะประสานขอความร่วมมือไปยังโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อช่วยเหลือในการซื้อผลไม้ของเกษตรกรจากจังหวัดปัตตานี  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-23