เป็นวารสารฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชา อิสลามศึกษา การปกครอง เทคโนโลยีการศึกษา การจัดการศึกษา
  2. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในด้านสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Published: 2018-02-04

การพัฒนากิจกรรมค่าย เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการปัญหาชุมชน สำหรับเยาวชนในจังหวัดนราธิวาส

อุษณี แวอูเซ็ง, 6852279; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, 6852279, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน, 6852279

11-21

عوامل ظهور حركات التّمرد وأثرها في الدّولة الصومالية: دراسة تاريخية تحليلية

سمية عبدالقادر شيخ محمود, 6852279; عبد الرزاق سليمان, 6852279

145-155