ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม 2563

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/g3gd8
ปก (Cover) : https://kku.world/qdg9q

เผยแพร่แล้ว: 2020-10-12

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล tci