ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2567

 

ส่วนหน้า (Front) : https://kku.world/u1kee

ปก (Cover) : 

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-15
ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล tci