ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน - ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน - ธันวาคม 2565

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565

ส่วนหน้า (Front) : 
ปก (Cover) : https://kku.world/6lu2a

 

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-01

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล tci