เอกสารเสนอแนะ ในการส่งบทความ
 • 1.  แบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ https://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/แบบฟอร์มส่งบทความ-BEI.doc
 • 2.  รูปแบบบทความความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4   และรูปแบบบทความพร้อมการอ้างอิงต่างๆ  ดูจาก ตัวอย่างรูปแบบบทความภาษาไทย    https://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/03/format-BEI-2019-62-03.doc  (ปรับปรุง 1 มีนาคม 2562) 
 • 3. ตัวอย่างเอกสารชี้แจงการแก้ไขบทความ ตามข้อเสนอข้อผู้ทรงคุณวุฒิ https://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2018/12/ตัวอย่าง-คำชี้แจงแก้ไขบทความ.pdf
 • 4. โปรแกรมแปลงสาส์น (Thai Romanization) เป็นโปรแกรมสำหรับถ่ายทอดเสียงข้อความอักษรภาษาไทยให้เป็นอักษรโรมัน พัฒนาโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ NECTEC https://164.115.23.167/plangsarn/ 
 • 5. หลักการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 โดย  สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 • แบบฟอร์มนำเสนอบทความฯ และ บทความ (แนะนำให้แปลงเป็นไฟล์ pdf ก่อนส่งเข้าระบบส่งบทความเพื่อป้องกันหน้าเลื่อนหรือรูปแบบคลาดเคลื่อนจากต้นฉบับ) 
* หมายเหตุ : E-mail ที่ตอบกลับจากระบบ Thaijo  บางครั้งเมล์ จะอยู่ใน Junk เมล์หรือถังขยะ โปรดตรวจสอบ หากท่านไม่ได้รับเมล์

 

Built Environment Inquiry Journal  – BEI (Aim and scope)

BEI is a biannual, peer-reviewed, open access journal, edited by the Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand. It mainly addresses to young researchers, architects, urban planners, designers, and to other specialists in adjacent fields of research focusing on general and special issues related to built environment, architecture, urban planning, and design.

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม ผังเมืองและการออกแบบ

Architecture Spatial planning Design
· Architectural theory · Current issues in urban and regional planning · Animation 
· Architectural history · Theories, models, and process in planning · Ceramics design 
· Architectural education · Spatial planning · Fashion design
· Building technology · Sustainable development · Furniture design
· Interior architecture  · GIS in spatial planning · Graphic design
· Landscape architecture · Community planning and design · Industrial design
· Thai architecture · Environmental planning and management · Textiles
· Vernacular architecture · Urban innovation ·  Product Design
· Green architecture · Participatory in planning and design ·  Toy Design
· Contemporary architecture · Infrastructure / land use and transportation planning ·  Jewelry Design

INSTRUCTION FOR AUTHORS

The Journal is indexed in TCI, Khon Kean University’s library and archives database for current and future generations .

MANUSCRIPT should be submitted the following: 

 • - Submitted online via Indexed in Thai Journal Citation Index (TCI): https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/index Attached manuscript file (.doc) or  (PDF) file 
 • - The Journal publishes Research Papers (not exceeding 4000 words,) and Reviews (not exceeding 5000 words or 15 pages A4).
 • - Manuscript should be prepared strictly as per guidelines given below.
 • - Manuscript should contain the Title followed by Author(s) name(s), Author(s) affiliations, Abstract (about 200-500 words), 4-5 Key words and Text proper.
 • - Title should be concised and typed in single column
 • - Abstract should be in single column and indicate the significant findings with data / data-range and conclusions of the paper.
 • - Keywords should be in single column and adequately index the subject matter.
 • - Text proper should be typed in single column, single space and subdivided into sections: Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Acknowledgements and References/Bibliographies.
 • - Reference APA style.

Peer Review Process

The journal accepts both Thai and English manuscripts of research articles, review articles and book reviews which have never been published elsewhere. Research areas covered by the journal include (but not limit to): All articles are peer reviewed by at least 2 experts in the relevant field, based on initial editor screening and anonymous double-blind refereeing by two referees.

ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน  ทั้งในและนอกประเทศ  สาระบทความและแนวการเขียนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ  แต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ   ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer  reviewers)  ในสาขาและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง  จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน โดยการประเมินแบบ double-blided

Language

Thai or English

Publication Frequency

2018 : The journal is published two issues annually in June and December.
- Issue 1: January - June
- Issue 2: July - December

2019 :  The journal is published three issues annually in April , August and December.
- Issue 1: January - April
- Issue 2: May - August
- Issue 3: July - December

ISSN : 2651-1177 (Print) 
ISSN : 2651-1185 (Online)

ปี พ.ศ. 2561 กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ทุกเดือนมิถุนายน และธันวาคม
ปี พ.ศ. 2562 มีกำหนดออกวารสารฉบับออนไลน์ 3 ฉบับต่อปี (ทุกเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม)   พร้อมยกเลิกการตีพิมพ์เป็นเล่ม   
กำหนดส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ : เปิดรับตลอดทั้งปี
ปัจจุบันมีรูปแบบการเผยแพร่วารสาร 2 รูปแบบ ได้แก่เป็นเล่มวารสาร (Print) และ เผยแพร่ออนไลน์ (Online)  

ISSN : 2651-1177 สำหรับตีพิมพ์เป็นเล่ม และ ISSN : 2651-1185 (Online)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Peer review

All submissions are subjected to strict quality control as well as through the peer-review evaluation process before a decision is made. Prior to being sent off to our Editorial Board or Peer reviewers, all submissions must pass through quality control. Submissions will only be sent off if they have successfully met the requirements and will otherwise be sent back to authors for additional review (approximate 1 month after submitted). There is no appeal process for articles that have been rejected. Authors submitting their works to the BEI for publication as original articles attest that the submitted works represent their actual contributions and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works. BEI is committed to objective and fair double-blind peer-review of the submitted papers for publication and to preventing any actual or potential conflict of interests between the editorial and review personnel and the reviewed material.

หนึ่ง บทความไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ซึ่งผู้เขียนสามารถนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงและนำส่งใหม่ได้ในโอกาสต่อไป (กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ ผู้เขียนนำส่งบทความในระบบออนไลน์)
สอง บทความที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น แต่ให้ผู้เขียนแก้ไขรูปแบบและภาพรวมของบทความ ภายใต้คำแนะนำจากกองบรรณาธิการ เมื่อทำการแก้ไขแล้ว จึงจะส่งออกให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในลำดับต่อไป (กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ ผู้เขียนนำส่งบทความในระบบออนไลน์เช่นกัน)
และสาม ผู้เขียนได้รับรายละเอียดของผู้เสนอแนะการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่อผู้เขียนทำการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่อผู้เขียนทำการปรับปรุงแก้ไขบทความเสร็จภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ให้ส่งบทความฉบับสุดท้าย (Final Manuscript) มายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาก่อนเข้าสู่ระบบตีพิมพ์ หรือนำส่งต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขบทความ จนกว่าจะผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
– เมื่อบทความพร้อมที่จะตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งจดหมายตอบรับ เพื่อแจ้งสถานะการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ หลังจากบทความผ่านการประเมินแล้ว ไม่เกิน 1 เดือน
– บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หากมีการขอยกเลิกการตีพิมพ์โดยเจ้าของบทความ เจ้าของบทความดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

Editorial Board-Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand กองบรรณาธิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Asst. Prof. Songyot  Weerataweemat, Ph.D. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
Assoc. Prof. Warunee Wang, Ph.D. รศ.ดร.วารุณี หวัง
Asst. Prof. Thanasit  Chantaree, Ph.D. ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
Asst. Prof. Pornnarong Charnnuwong, Ph.D. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
Asst. Prof. Monsicha Bejrananda, Ph.D. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
Chantanee Chiranthanut, Ph.D. อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
Pattamaporn Wongwiriya, Ph.D. อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
Editorial Board กองบรรณาธิการภายนอก
Asst.Prof.Pichet Sowitayasakul
Faculty of Architecture,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand.
ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Assoc. Prof. Chaiyasit dankittikul, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Silpakorn University, Thailand.
รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Kreangkrai Kirdsiri, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Silpakorn University, Thailand.
อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Emeritus Professor Onsiri Panin -
Faculty of Architecture, Kasetsart University, Thailand.
ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asst. Prof. Wandee Pinijvarasin, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Kasetsart University, Thailand.
ผศ.ดร.วันดี พินิจวรสิน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Assoc. Prof. Rawiwan Oranratmanee, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Chiangmai University, Thailand.
รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asst. Prof. Sant Suwatcharapinun, Ph.D.
Faculty of Architecture,
Chiangmai University, Thailand.
ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asst. Prof. Wiroj Sheewasukthaworn, Ph.D.
Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts
Mahasarakham University, Thailand.
ผศ.ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Nithi Lisnund, Ph.D.
Faculty of Industrial Technology,
Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Thailand.
อ.ดร.นิธิ ลิศนันท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Sarit Tiyawongsuwan, Ph.D.
Faculty of Engineering and Architecture,
Rajamangala University of Technology Isan, Thailand.
อ.ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา
Editor in chief ที่ปรึกษา
Assoc. Prof. Choopong Thongkamsamut, Ph.D. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Sponsors and Sources of Support Faculty of Architecture, Khon Kaen University

Journal History

kku_logo_black_1_75

Volume 1  Issue 1 - 2001 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - พ.ศ.2544
Assoc. Prof. Weerawan Sitisana รศ.วีรวรรณ ศีติสาร
Assoc. Prof. Pranom Tunsukanan, Ph.D. รศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์
Assoc. Prof. Yingsawad Chaiyakul, Ph.D. รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
Assoc. Prof. Warunee Wang, Ph.D. รศ.ดร.วารุณี หวัง
Asst. Prof. Thanasit Chantaree, Ph.D. ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
Asst. Prof. Nopadon Thungsakul, Ph.D. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล

Vol. 18 No. 3 (2019): September- December  2019

Built Environment Inquiry Journal Faculty of Architecture Khon Kaen University, Thailand 
Vol, 18, Issue 3, September- December  2019.

ส่วนหน้า (Front) :  http://bit.ly/2Sgp0nV
ปก (Cover)  : http://bit.ly/2Onp2ck

 

Published: 2020-02-03

Spatial Form and Urban Elements Development of Changklan Road, Chiang Mai

กุลนันท์ สุขพินิจ, ณวิทย์ อ่องแสวงชัย

1-20

Placemaking for Development of the Bike and Walk Friendly Community

ศุภธิดา สว่างแจ้ง, พลเดช เชาวรัตน์

37-49

Problems in Service Flow for Patients in the General Medicine Ward at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

อันนาลิน สังข์ศิริ, ธานัท วรุณกูล, วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์

51-68

View All Issues

Indexed in tci